Operon wyznaje wartości społecznej odpowiedzialności biznesu. W swojej codziennej działalności przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk, którego założenia zostały ujęte w dokumencie udostępnionym poniżej.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK WYDAWNICTWA PEDAGOGICZNEGO OPERON

§ 1. PREAMBUŁA.

1. Wydawca w poszukiwaniu najdalej idących na polskim rynku wydawniczym rozwiązań dobrowolnie uznaje, że w jego indywidualnym interesie jak i wspólnym interesie wszystkich wydawców edukacyjnych, jest przestrzeganie w kontaktach z dyrektorami i nauczycielami szkół najwyższych standardów etycznych i nie podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogłyby być uznane za naruszające zasady uczciwej konkurencji lub dobre obyczaje.

2. Wydawca zobowiązuje się dbać o dobre imię Polskiej Szkoły. Jakiekolwiek działania, które mogłyby podważać wiarygodność czy bezstronność Nauczycieli i Dyrektorów Szkół są zabronione.

§ 2. DEFINICJE.

1. „Wydawca” – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon sp. z o.o. w Gdyni oraz każde inne wydawnictwo edukacyjne, które dobrowolnie zobowiąże się do przestrzegania zasad Kodeksu, przyjmuje się, że umieszczenie Kodeksu na swojej stronie internetowej jest równoznaczne ze zobowiązaniem do jego przestrzegania;

2. „Szkoła” – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zakład kształcenia, placówka oraz ośrodek w rozumieniu art. 2 Ustawy;

3. „Nauczyciel” – nauczyciel w rozumieniu Ustawy oraz każda osoba, która dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;

4. „Dyrektor” - dyrektor szkoły, w rozumieniu Ustawy;

5. „Przedstawiciel” – każda osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca upoważniona do reprezentowania Wydawcy w kontaktach z nauczycielami;

6. „Ustawa” – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

7. „Kodeks” – niniejszy kodeks dobrych praktyk.

§ 3. ZOBOWIĄZANIA WYDAWCY.

1. Wydawca zobowiązuje się w kontaktach z Nauczycielami i Dyrektorami Szkół do bezwzględnego przestrzegania zasad Kodeksu.

2. Wydawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Przedstawicieli jak za swoje własne. W tym celu Wydawca zobowiązuje się odebrać od swoich Przedstawicieli pisemne zobowiązanie do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zakazów określonych w Kodeksie.

3. Wydawca zobowiązuje się wszelkie należności, niezależnie od tytułu i podstawy prawnej, należne Nauczycielowi lub Dyrektorowi, regulować za pośrednictwem przelewów bankowych.

§ 4. DZIAŁANIA NIEZGODNE Z KODEKSEM.

Bezwzględnie zabronione są jakiekolwiek zachowania Przedstawicieli, które mogą być uznane za przysporzenie korzyści osobistych Nauczycielowi lub Dyrektorowi w zamian za wybór podręcznika. W szczególności uznaje się za naganne:

1) proponowanie Nauczycielowi lub Dyrektorowi wynagrodzenia za wybór podręcznika, również pod jakimkolwiek pozorem, w szczególności:

a) świadczenia przez nich usług konsultingowych,

b) przekazywania prowizji od odpłatnej dystrybucji podręczników,

c) przekazywanie kwot z „nierozliczonych” rabatów od sprzedawanych podręczników;

2) wręczanie jakichkolwiek środków pieniężnych bezpośrednio Nauczycielowi lub Dyrektorowi „do ręki”;

3) organizowania dla Nauczycieli lub Dyrektorów spotkań w luksusowych hotelach z dodatkowymi niemerytorycznymi atrakcjami również poza granicami kraju;

4) wysyłanie Nauczycieli lub Dyrektorów na atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Wydawca zwraca się z prośbą do osób, w tym Nauczycieli i Dyrektorów, które były świadkami niezgodnych z Kodeksem zachowań Przedstawiciela lub osób reprezentujących innych wydawców edukacyjnych, do zgłoszenia o tym fakcie Wydawcy. Umożliwi to bezwzględne eliminowanie nagannych zachowań. Osoba, która dokona zgłoszenia zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy.

2. Wydawca rekomenduje niniejszy Kodeks do przyjęcia i stosowania przez innych wydawców edukacyjnych, upoważnia ich do swobodnego kopiowania oraz rozpowszechniania Kodeksu. Jednocześnie zobowiązuje się do podjęcia działań na rzecz przyjęcia niniejszego Kodeksu jako obowiązującego dla całej branży wydawców edukacyjnych.