Autorzy: Katarzyna Myrcik, Andrzej Wołosewicz

Podręcznik w trakcie procedury MEiN

zajrzyj do podręcznika    wybierz podręcznik

  

  

 

 

Etyka w szkole podstawowej ma być przedmiotem praktycznym – czyli wspierać rozwój uczniów tak, by mogli wyrażać swoją ciekawość oraz formułować własne opinie. Główną myślą przewodnią autorów było stworzenie bazy zagadnień aktywizujących uczniów do dyskusji.

Podręcznik stanowi więc zbiór tematów będących punktem wyjścia do rozważań na temat zachowania ludzi, relacji międzyludzkich i postępowania człowieka wobec przyrody. Celem zajęć jest ogólnie pojęte rozbudzanie w uczniach refleksyjności i wrażliwości oraz kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności.

  • Sposób i czas realizacji każdego tematu jest elastyczny i zależy od zaangażowania uczniów biorących udział w zajęciach.
  • Tematy zawarte w podręczniku poruszają między innymi takie kwestie, jak: emocje i uczucia (radość, smutek, wstyd itp.), relacje (rodzina, przyjaciele, ludzie wokół), dobro i zło, cnota, sumienie, zasady moralne, szacunek, prawa człowieka, przemoc, kłamstwo, godność, uczciwość, ochrona przyrody, moralność religijna i świecka, historia etyki (m.in. Sokrates).
  • Podręcznik składa się z dwóch części: część 1 przewidziana jest do realizacji w klasach 4–6, a część 2 – w klasach 7–8.

 

 

Zespół autorski
 

Katarzyna Myrcik

Nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii w szkole średniej na Śląsku z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Egzaminatorka maturalna, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Autorka licznych publikacji z zakresu dydaktyki języka polskiego, etyki i filozofii, zarządzania szkołą oraz historii harcerstwa. Autorka i realizatorka wielu projektów zagranicznych dla uczniów i nauczycieli. Za swoje osiągnięcia zawodowe otrzymała Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty oraz dwukrotnie została odznaczona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Rozprawę doktorską dotyczącą zagadnienia tożsamości w późnej poezji Tadeusza Różewicza przygotowuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Stale doskonali się zawodowo, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, wdraża innowacje pedagogiczne, promuje ideę nauczania etyki bez stopni.
 

Andrzej Wołosewicz

Filozof, poeta, krytyk literacki, nauczyciel i wychowawca. Od 2005 r. członek Związku Literatów Polskich. Zastępca redaktora naczelnego „Kwartalnika Filozoficzno-Prozatorskiego ASPEKTY” oraz redaktor kwartalnika „Migotania”. Debiutował w „Radarze” w 1986 r. Autor kilku tomików poezji. Doradca metodyczny w zakresie filozofii i etyki w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W zawodzie nauczyciela od 30 lat; 20 lat uczył etyki i filozofii na Politechnice Warszawskiej, od kilkunastu lat uczy etyki w szkołach średnich i podstawowych.