Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

1.    Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ul. Hutniczej 3 (dalej zwana Operon).  Można się z nami skontaktować także:

2.    Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy Twoje następujące dane: adres e’mail.

3.    Źródła danych

Informacja skąd pozyskaliśmy Twoje dane została umieszczona w treści mailingu, do którego jest dołączony ten załącznik.

4.    Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu i zakresie wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO  – w tym w celu:

  • utrzymywania z Tobą relacji,
  • promocji i marketingu produktów i usług z naszej oferty,
  • prowadzenia statystyk dotyczących naszych działań, w tym odnoszących się do stron internetowych i aplikacji mobilnych,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 5.    Inspektor Ochrony Danych

Aby zapewnić zgodność przetwarzanych danych z przepisami, Wydawnictwo wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem: iod@operon.pl

 6.    Okres przechowywania danych osobowych 

Twoje dane przechowywane są do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 7.    Twoje uprawnienia

Masz prawo do:

  • dostępu do  swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych (Organizatora).

 

 8.    Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy ujawnić - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług lub ciążącego na nas obowiązku -  następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. świadczącym nam usługi  księgowe, prawne lub IT,
  • innym  odbiorcom np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską,  ubezpieczeniową, płatniczą, bankową.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9.    Brak automatycznych decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wywołujących skutki prawne wobec Ciebie lub w podobny sposób na Ciebie wpływających.