1. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – dalej Operon, określa regulamin korzystania z urządzenia elektronicznego – dalej Przejściówka. 
 2. Regulamin obowiązuje nauczycieli, którzy złożyli zamówienie na korzystanie z przejściówki – dalej Zamówienie. Nauczyciel zobowiązuje się do korzystania z Przejściówki tylko na potrzeby prowadzenia lekcji z aplikacją Operon 45.
 3. Każdy nauczyciel ma możliwość złożenia Zamówienia z pozycji aplikacji Operon 45. Zamówienie uprawnia do korzystania z Przejściówki przez 60 dni okresu testowego. 
 4. Po okresie testowym nauczyciel, który chce dalej korzystać z Przejściówki zobowiązany jest do przekazania formularza potwierdzającego, że uczy i będzie uczyć z podręczników Operon – dalej Formularz. Formularz powinien zostać potwierdzony podpisem dyrektora szkoły a skan/zdjęcie przekazane na adres mailowy lub  numer Operon. 
 5. Nauczyciel ma prawo nieodpłatnie korzystać z Przejściówki przez okres, w którym uczy z podręczników Operon.
 6. Nauczyciel nie może samodzielnie konserwować, modyfikować, naprawiać, demontować Przejściówki. W wypadku jej wadliwego działania należy zgłosić reklamację na adres mailowy lub numer Operon. Nauczyciel zobowiązuje się udostępnić Operon Przejściówkę w szczególności, w celu jej serwisowania lub aktualizacji oprogramowania, po wcześniejszym ustaleniu terminu i zasad udostępnienia.
 7. Nauczyciel, który nie jest zainteresowany dalszym korzystaniem z Przejściówki zobowiązany jest on do dokonania jej zwrotu na koszt Operon. Zwrotu Przejściówki można dokonać za pośrednictwem formularza zwroty.operon.pl.
 8. Korzystając z aplikacji Operon 45 oraz składając Zamówienie nauczyciel:
  1. wyraża zgodę na podjęcie działań analitycznych przez Operon, mających na celu lepszy dobór usług do potrzeb nauczycieli, optymalizację produktów i procesów obsługi, w postaci rejestrowania sposobu użycia aplikacji Operon 45 oraz Przejściówki i przesyłania tych danych Operon, w celu dalszej analizy,
  2. akceptuje politykę prywatności Operon, która zamieszczona została na stronie:
             operon.pl/O-Nas/Polityka-prywatnosci.
 9. W sprawach związanych z Przejściówką nauczyciel powinien kontaktować się z Operon na adres mailowy: info@operon.pl lub telefonicznie na nr 58 679 00 00. 
 10. Zamówienie Przejściówki jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.