W nowym roku szkolnym uczniowie klas IV szkół podstawowych otrzymają laptopy, a nauczyciele – bony na zakup komputera służbowego. Jak wygląda procedura przekazania sprzętu i otrzymania dofinansowania? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby uczniowie i nauczyciele otrzymali wsparcie?

 

W lipcu została opublikowana ustawa, w myśl której od tego roku szkolnego co roku uczniowie klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne zostaną wyposażeni w laptopy. Ustawa zakłada także przekazanie nauczycielom bonu na zakup sprzętu służbowego.

Bony dla nauczycieli na zakup laptopa służbowego

W ramach dofinansowania na zakup laptopa służbowego nauczyciel będzie mógł zakupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w ustawie. W przypadku wyboru droższego modelu wartość bonu pomniejszy cenę zakupu.

To trzeba wiedzieć:

 • bon można otrzymać raz na 5 lat,
 • wartość bonu wynosi 2,5 tys. zł,
 • środki można wykorzystać do 31 grudnia 2025 r.,
 • zakupionego w ramach bonu sprzętu nie można sprzedać przez okres trwałości – 3 lata,
 • bonu nie można wymienić na gotówkę.
   

Co należy zrobić, żeby otrzymać bon?

Organ prowadzący szkołę lub placówkę składa jeden wniosek dla wszystkich ubiegających się o bon nauczycieli. Dokument musi zawierać dane placówki oraz dane nauczycieli: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu i adres e-mail.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie na zakup laptopa służbowego mogą ubiegać się pracownicy pedagogiczni, w tym nauczyciele i wychowawcy, którzy mają status zatrudnionych na dzień 30 września 2023 r. Szczegółowy wykaz zostanie określony w rozporządzeniu ministra ds. informatyzacji.

Kto nie może ubiegać się o dofinansowanie?

Bon nie przysługuje nauczycielom, którzy na dzień składania zbiorczego wniosku:

 • pozostają w stanie nieczynnym,
  • przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym,
  • przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia,
  • są zawieszeni w pełnieniu obowiązków,
  • przebywają na urlopie bezpłatnym trwającym ponad 14 dni,
  • są urlopowani lub całkowicie zwolnieni na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

 
Laptopy dla uczniów 

Od roku szkolnego 2023/2024 każdy czwartoklasista będzie miał szansę na otrzymanie darmowego laptopa.  Sprzęt trafi do uczniów do 30 września roku. Ponadto został określony wzór umowy precyzujący procedury i warunki przekazania komputerów.

laptop uczen w klasie

Procedura przekazania sprzętu czwartoklasistom:

 • zakupu laptopów dokonuje Minister Cyfryzacji;
 • laptopy zostaną przekazane rodzicom za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę;
 • do 30 września sprzęt zostanie przekazany na podstawie umowy na własność rodzicom;
 • jeśli rodzice odmówią podpisania umowy na własność, organ prowadzący szkołę przekazuje sprzęt na podstawie umowy użyczenia;
 • do laptopa dołączone będą odpowiednie dokumenty, w tym certyfikaty i instrukcje obsługi.

 
Warunki przekazania laptopów uczniom:

 • zakupiony sprzęt nie może być przedmiotem sprzedaży przez przynajmniej 5 lat;
 • samorządy przez 5 lat będą miały obowiązek monitoringu i ewaluacji, w tym wypełniania ankiet;
 • każdemu uczniowi przysługuje 1 laptop;
 • po podpisaniu umowy własności w przypadku zmiany szkoły przez ucznia rodzice nie muszą oddawać laptopa do samorządu – to nowa szkoła zweryfikuje, czy uczeń posiada już dofinansowany sprzęt;
 • przez 5 lat samorządy będą musiały umożliwić przedstawicielom resortu kontrolę przebiegu procedury przekazania sprzętu.

 

Źródła:

 1. Laptopy dla czwartoklasistów i bony dla nauczycieli, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/laptopy-dla-czwartoklasistow-i-bony-dla-nauczycieli (dostęp: 28.07.2023 r.).
 2. Jest projekt umowy przekazania gminom laptopów dla czwartoklasistów (dokument), https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/jest-projekt-umowy-przekazania-gminom-laptopow-dla-czwartoklasistow-dokument (dostęp: 01.08.2023 r.).