centra edukacyjne
„Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” to program, którego celem jest m.in. rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej. Wnioski można składać do 23 września 2022 r. 

 

Cele programu

Jak podaje MEiN na stronie internetowej program powstał w myśl koncepcji lifelong learning oraz edukacji międzypokoleniowej. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które wspierają integrację międzypokoleniową opartą na wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności oraz promują uczenie się przez całe życie i kształtowanie kompetencji związanych z rozwojem osobistym, społecznym, obywatelskim i zawodowym. Celami programu „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” są:

 • budowanie integracji międzypokoleniowej poprzez zawiązanie na drodze formalnych i intencjonalnych działań łączności między generacjami;
 • budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej;
 • promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki, rolę młodych i starszych w ich rodzinach i społecznościach;
 • podnoszenie zrozumienia i widoczności wspólnoty interesów między pokoleniami;
 • budowanie społeczeństwa wiedzy;
 • rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej;
 • wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i zagranicą.

 
Projekty realizowane w ramach programu muszą wpisywać się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 przyjęte na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w programie są organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, a także podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe.
 

Założenia programu

 • Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
 • Realizacjaprojektu zakończy się nie później niż 31 grudnia 2022 r.
 • Jeden wniosek obejmuje jeden projekt.
 • Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu wynosi od 15000,00 zł do 500000,00 zł.
 • Dotacja jest przyznawana na podstawie umowy zawartej z Ministrem Edukacji i Nauki. Dzień podpisania umowy przez Ministra jest dniem rozpoczęcia realizacji projektu oraz dniem, od którego można wydawać środki z dotacji.

 
Nabór wniosków jest prowadzony do 23 września 2022 r. Wnioski wypełnia się i generuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek z załącznikiem – statutem, opatrzony przez wnioskodawcę albo osobę przez niego upoważnioną (zgodnie z reprezentacją) podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wnioskodawca przesyła na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministra.
 

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji – mail: mce@mein.gov.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie MEiN TUTAJ.

 

Źródła:

 1. Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej, MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/miedzypokoleniowe-centra-edukacyjne--wsparcie-integracji-miedzypokoleniowej (dostęp: 06.09.2022).
 2. Prawie 20 mln zł na wsparcie integracji międzypokoleniowej, MEiN,https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prawie-20-mln-zl-na-wsparcie-integracji-miedzypokoleniowej,(dostęp: 06.09.2022).