MEiN określiło nowe warunki wynagrodzenia egzaminatorów. Zmiany dotyczą osób pracujących przy egzaminie ósmoklasisty i maturze, którzy przy sprawdzaniu prac będą korzystać z nowego narzędzia elektronicznego. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 

Od kiedy będzie można skorzystać z elektronicznego systemu oceniania prac egzaminacyjnych?

Elektronarzędzie jest w fazie ostatnich testów przedodbiorowych. Zostało stworzone w ramach projektu „Ocenianie na ekranie: Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej”.

CKE oraz okręgowe komisje egzaminacyjne planują jego wdrożenie na sesję egzaminacyjną w 2024 r. Jako pierwsze będą w ten sposób oceniane od 2024 r. egzamin ósmoklasisty z matematyki i egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego. W kolejnym roku szkolnym narzędzie elektroniczne zostanie wykorzystane przy egzaminach maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym i z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Możliwości elektronarzędzia usprawniającego ocenianie egzaminów

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia podano przykłady wykorzystania narzędzia elektronicznego w pełni.

sprawdzanie testow

Niektóre z rozwiązań, które gwarantuje elektronarzędzie do oceny prac egzaminacyjnych:

  • sprawdzanie zeskanowanych prac egzaminacyjnych na domowych komputerach egzaminatorów,
  • automatyczne gromadzenie wyników oceniania w wersji elektronicznej,
  • wspomaganie kontroli jakości oceniania,
  • raportowanie procesu oceniania,
  • wymiana informacji między egzaminatorami a zespołem nadzorującym ich pracę.

 
 
Nowe zasady i stawki wynagrodzenia egzaminatorów 

Rozporządzenie, które obowiązywało dotychczas, zawierało warunki wynagrodzenia egzaminatorów wykorzystujących narzędzia elektroniczne jedynie przy sprawdzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Dlatego nowelizacja rozporządzenia była niezbędna w przypadku zadań egzaminacyjnych z innych przedmiotów i innych egzaminów, które będą oceniane z pomocą elektronarzędzi.

Nowelizacja rozporządzania – najważniejsze informacje:

  • Zasadniczą zmianą jest ustalenie stawki wynagrodzenia dla grupy zadań. Do tej pory obowiązywała stawka za pojedyncze zadanie.
  • Zadania otwarte z danego arkusza na egzaminie ósmoklasisty z matematyki zostaną podzielone na trzy grupy zadań do sprawdzenia przez egzaminatora.
  • W pozostałych egzaminach i przedmiotach stawki w poszczególnych grupach zostały dopasowane do specjalizacji egzaminatorów w sprawdzaniu i ocenianiu określonych rodzajów zadań.
  • Dla egzaminów ósmoklasisty z matematyki stawki zostały zróżnicowane dla roku szkolnego 2023/2024 i 2024/2025.
  • Wynagrodzenie egzaminatora będzie naliczane za sprawdzenie wszystkich rozwiązań zadań w danej grupie.

 
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, będzie przekazywał dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych informację o numerach zadań egzaminacyjnych wchodzących w skład danej grupy zadań – podkreśla autor nowelizacji.

Kwoty stawek wynagrodzenia znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2293).

 

Źródło:

Nowe narzędzie do oceny na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – nowe stawki dla egzaminatorów (dokument), https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/nowe-narzedzie-do-oceny-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym-nowe-stawki-dla (dostęp: 7.11.2023 r.).