Od 14 grudnia urząd Rzecznika Praw Dziecka będzie sprawowała Monika Horna-Cieślak. RPD wyraziła chęć ścisłej współpracy z MEiN. Do pełnienia tej funkcji został powołany przez Prezydenta RP Krzysztof Szczucki. Kim są osoby, które będą miały wpływ na dobro dzieci oraz na jakość edukacji w Polsce?

 

Rzecznik Praw Dziecka – Monika Horna-Cieślak, sejm wybrał, a senat zatwierdził

Wybór RPD następuje poprzez głosowanie w sejmie i zatwierdzenie kandydatury w senacie. W obu przypadkach większością głosów zwyciężyła Monika Horna-Cieślak. Nowa RPD w pierwszej kolejności chce zająć się upowszechnianiem wiedzy o prawach przysługujących najmłodszych, problemem przemocy rówieśniczej, dyskryminacją, bezpieczeństwem dzieci w Internecie oraz edukacją.

Nową rzeczniczkę:

  • poparło 246 posłów, 195 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu,
  • poparło 66 senatorów, 15 było przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu.

 
Będąc rzeczniczką praw dziecka – oczywiście jeżeli państwo wyrazicie na to zgodę – chciałabym pełnić ten urząd w taki sposób, aby był to urząd, który jest realnym przedstawicielem osób młodych. Czyli że jest to urząd, który nie mówi zgodnie z poglądami jednej osoby, nie mówi zgodnie z poglądami jakiejś partii politycznej, tylko mówi głosem osób młodych. Chciałabym także, żeby urząd Rzecznika Praw Dziecka był takim stabilnym pomostem między osobami młodymi a osobami starszymi z doświadczeniem, ekspertami, chociażby ze świata nauki, ale także ze środowiska NGO – zapewniała Horna-Cieślak.

Kim jest nowa RPD? 

Monika Horna-Cieślak – nowa RPD – to doświadczona prawniczka i działaczka organizacji pozarządowych. Pracuje z potrzebującymi wsparcia dziećmi wykluczonymi, a także reprezentuje dzieci i młodzież na drodze sądowej. Wiele lat była związana zawodowo z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Udzieliłam tysięcy konsultacji prawnych na rzecz osób młodych. Spędziłam z osobami młodymi tysiące godzin na komisariatach policji, w prokuraturze, sądzie, własnej kancelarii adwokackiej czy też prowadząc zajęcia dla temat praw dzieci, ich sytuacji społecznej oraz obywatelskiej. Piszemy RAZEM projekty ustaw. Czuwam, aby zawsze osoby młode były traktowane w sposób podmiotowy. Towarzyszę ludziom młodym i sprawiam, że to ONI WYGRYWAJĄ sprawy dla nich ważne. Bo to jest ich siła, ich moc, ich odwaga. A ja jako Adwokatka jestem przewodnikiem w meandrach przepisów prawnych. Udzielam pomocy prawnej osobom młodym doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej oraz w innych dziedzinach praw dziecka jak prawa edukacyjne, równościowe, dostęp do pomocy psychologicznej – napisała w swoich mediach społecznościowych Monika Horna-Cieślak.

Minister Edukacji i Nauki – Krzysztof Szczucki  

Nowy szef MEiN Krzysztof Szczucki został powołany przez Prezydenta RP na wniosek premiera. Przypominamy, że maksymalnie do 11 grudnia sejm ma czas na udzielenie wotum zaufania rządowi premiera.

To dla mnie wielki zaszczyt, a zarazem ogromne wyzwanie, pracować na rzecz edukacji i nauki. Dziękuję Panu Prezydentowi za powołanie oraz Panu Premierowi Morawieckiemu za obdarzenie mnie zaufaniem, w tak ważnym dla Polski ministerstwie, jakim jest MEiN – napisał na w mediach społecznościowych nowy minister.

Kim jest nowy szef MEiN?  

Powołany do pełnienia funkcji Ministra Edukacji i Nauki Krzysztof Szczucki jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i posłem na Sejm RP X kadencji. Był prezesem Rządowego Centrum Legislacji w latach 2022–2023, dyrektorem Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2020 r., a także głównym specjalistą w zespole prawa karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2015–2016, ekspertem ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych latach 2009–2011 oraz głównym specjalistą w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP w 2020 r.

Zdobył doświadczenie w obszarze edukacji – w latach 2012–2013 pracował jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie oraz przez rok jako visiting scholar w Maurer Law School na Uniwersytecie Indiany. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego, autorem licznych publikacji, organizatorem konferencji i seminariów naukowych.

 

Źródła:

  1. Horna-Cieślak zapowiada odbudowę prestiżu urzędu Rzecznika Praw Dzieckahttps://www.pap.pl/aktualnosci/horna-cieslak-zapowiada-odbudowe-prestizu-urzedu-rzecznika-praw-dziecka (dostęp: 1.12.2023 r.).
  2. Krzysztof Szczucki nowym Ministrem Edukacji i Naukihttps://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/krzysztof-szczucki-nowym-ministrem-edukacji-i-nauki  (dostęp: 1.12.2023 r.).