Nowy projekt rozporządzenia MEiN reguluje okoliczności wprowadzenia nauki zdalnej w nowym roku szkolnym 2022/2023. Projekt rozporządzenia w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość został skierowany do opiniowania.

Okoliczności wprowadzenia nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023 

Od nowego roku szkolnego 2022/2023 dyrektor przedszkola lub szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych w sytuacji, gdy lekcje zostaną zawieszone z powodu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów z powodu:

  • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
  • nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami;
  • sytuacji epidemiologicznej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

Na stronie MEiN czytamy, że projekt przewiduje zawieszenie zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny (na terenie szkoły) w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, tj. w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1520).

Projektowane rozporządzenie nie oznacza wprowadzenia od 1 września 2022 r. nauki zdalnej, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się w szkołach, przedszkolach i placówkach w trybie nauki stacjonarnej.

Kilka dni temu wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski wskazał, że nie są przewidywane dodatkowe obostrzenia w życiu publicznym, więc nie widzi powodu, by w tej chwili rozważać jakiś wariant zamykania szkół – Nie zakładamy scenariusza powrotu do nauki zdalnej jesienią.

Więcej informacji i projekt znajdą Państwo na stronie MEiN TUTAJ.

Źródła:

  1. Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji, MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizowanie-i-prowadzenie-zajec-z-wykorzystaniem-metod-i-technik-ksztalcenia-na-odleglosc--projekt-rozporzadzenia-skierowany-do-konsultacji  (dostęp: 28.07.2022).
  2. Jest nowy projekt rozporządzenia MEiN, który reguluje okoliczności wprowadzenia nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023, Głos Nauczycielski, https://glos.pl/jest-nowy-projekt-rozporzadzenia-men-ktory-reguluje-okolicznosci-wprowadzenia-nauki-zdalnej-w-roku-szkolnym-2022-2023 (dostęp: 28.07.2022).