Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił wyniki badania umiejętności mówienia (BUM) po angielsku przez uczniów gimnazjów. Badanie jest uzupełnieniem Europejskiego Badania Kompetencji Językowych (European Survey on Language Competences – ESLC), w ramach którego w 14 krajach UE przeprowadzono testy z trzech sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych wśród uczniów uczących się dwóch najczęściej nauczanych języków obcych w danym kraju.

Badanie pokazało, że polscy gimnazjaliści nie są szczególnie biegli w prowadzeniu rozmów w języku angielskim. Według założeń podstawy programowej dla języków obcych nowożytnych (MEN 2008) absolwenci gimnazjum powinni posługiwać się językiem obcym na poziomie A2 lub A2+. Tymczasem z raportu IBE wynika, że największa grupa uczniów osiągnęła poziom A1 (40 proc. badanych) – niższy od pożądanego. Poziom A2 osiągnął co trzeci uczeń, a co czwarty – poziom wykraczający poza wymagania podstawy programowej (B1 lub B2). BUM realizowane było w formie bezpośredniego testu ustnego, na który składały się 9–12-minutowe rozmowy z osobą prowadzącą test. W trakcie testów oceniano umiejętność interakcji w rozmowie z inną osobą i umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi (opisywanie ilustracji, udzielanie informacji, wyrażanie opinii). 

Eksperci IBE wskazują, że największy wpływ na umiejętności mówienia po angielsku mają następujące czynniki: wczesne rozpoczęcie nauki, jej intensywność (dodatkowe lekcje), sposób prowadzenia zajęć w szkole oraz kontakt z językiem. Badanie wykazało, że lekcje blisko połowy uczniów nie są prowadzone w języku angielskim, co skutkuje niskim kontaktem z językiem i ograniczeniem tematyki ćwiczeń językowych do typowo „podręcznikowej”. Autorzy raportu podkreślają, że ogromny wpływ na poziom znajomości języka ma wykorzystywanie angielskiego poza zajęciami szkolnymi: granie w gry, oglądanie filmów i przeglądanie stron internetowych. „Im częściej uczniowie odwiedzają strony internetowe w języku angielskim, czytają angielskie książki lub korespondują z kimś w języku angielskim, tym większe prawdopodobieństwo, że uzyskają wysokie wyniki z testu mówienia.” – czytamy w raporcie.

Ponieważ intensywność komunikacji pozytywnie wpływa na poziom umiejętności językowych uczniów w każdej z czterech sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, tworzenia wypowiedzi pisemnych i mówienia, eksperci IBE rekomendują, by nauczyciele prowadzili zajęcia w języku angielskim tak często, jak to jest możliwe, udzielali uczniom informacji zwrotnej z zakresu każdej z ćwiczonych sprawności oraz stosowali ustną formę testów. 

Pełna treść raportu TUTAJ >>