Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano nową siatkę godzin.

Poniżej zestawiliśmy ze sobą dotychczasowe ramowe plany nauczania z nowymi, zaproponowanymi właśnie przez MEN. Zgodnie z zasadami zastosowanymi przez ministerstwo minimalną liczbę godzin przyjmuje się dla roku szkolnego mającego 32 tygodnie w szkole podstawowej i 30 tygodni w liceum.

W porównaniu zestawiamy jedynie godziny obowiązkowe.

Klasy I–III

Na tym etapie siatka godzin się nie zmieni.

– edukacje: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna i zajęcia techniczne – 1150 godzin

– język obcy nowożytny – 190 godzin

– edukacja muzyczna – 95 godzin

– edukacja plastyczna – 95 godzin

– zajęcia komputerowe – 95 godzin

– wychowanie fizyczne – 290 godzin

Porównanie kolejnych etapów zostanie przedstawione w dwóch wersjach: zestawienie etap do etapu, a następnie całość do całości. Część przedmiotów została połączona w bloki, ponieważ trudno je do siebie odnieść.

Klasy IV–VI SP i I–II GM w stosunku do klas IV–VIII

Obecnie (SP + GM):

– język polski – 510 + 300 = 810

– języki obce nowożytne – 290 + 300 = 590

– matematyka – 385 + 256 = 641

– przyroda – 290 + 86 (geografia) + 86 (biologia) + 86 (chemia) + 86 (fizyka) = 634

– historia i społeczeństwo – 130 + 120 (historia GM) + 32 (WOS GM) = 282

– muzyka – 95 + 30 = 125

– plastyka – 95 + 30 = 125

– zajęcia techniczne – 95 + 65 = 160

– zajęcia artystyczne – 0 + 65 = 65

– zajęcia komputerowe – 95 + 32 = 127

– wychowanie fizyczne – 385 + 256 = 641

– zajęcia z wychowawcą – 95 + 63 = 158

– edukacja dla bezpieczeństwa – 0

Po zmianie (liczba godzin podana w propozycji MEN pomnożona przez 32 tygodnie roku szkolnego dla SP i 30 tygodni dla LO):

– język polski – 800

– języki obce nowożytne – 480 + 128 (II język od kl. VII) = 608

– matematyka – 640

– przyroda (kl. IV) + geografia, biologia, chemia, fizyka (V–VIII) – 64 + 576 = 640

– historia – 288

– wiedza o społeczeństwie – 64

– muzyka – 128

– plastyka – 128

– zajęcia techniczne – 128

– zajęcia artystyczne – 0

– zajęcia komputerowe – 160

– wychowanie fizyczne – 640

– zajęcia z wychowawcą – 160

– edukacja dla bezpieczeństwa – 32

Klasy III GM i I–III LO w stosunku do I–IV LO

Obecnie (GM + LO):

– język polski – 150 + 360 = 510

– języki obce nowożytne – 150 + 450 = 600

– matematyka – 129 + 300 = 429

– historia – 70 + 60 = 130

– wiedza o społeczeństwie – 33 + 30 = 63

– geografia – 44 + 30 = 73

– biologia – 44 + 30 = 73

– chemia – 44 + 30 = 73

– fizyka – 44 + 30 = 73

– informatyka – 33 + 30 = 63

– wiedza o kulturze – 0 + 30 = 30

– podstawy przedsiębiorczości – 0 + 60 = 60

– wychowanie fizyczne – 129 + 270 = 399

– edukacja dla bezpieczeństwa – 30 + 30 = 60

– zajęcia z wychowawcą – 32 + 90 = 122

Po zmianach:

– język polski – 480

– języki obce nowożytne – 600

– matematyka – 420

– historia – 240

– wiedza o społeczeństwie – 60

– geografia – 90

– biologia – 90

– chemia – 90

– fizyka – 90

– informatyka – 30

– wiedza o kulturze – 30

– podstawy przedsiębiorczości – 60

– wychowanie fizyczne – 360

– edukacja dla bezpieczeństwa – 60

– zajęcia z wychowawcą – 120

Zestawienie od klasy IV do matury

Obecnie:  

Po zmianach:  

Razem:                                                                                                                              

język polski

1320

1280

–40

języki obce nowożytne

1190

1208

+18

matematyka

1070

1060

–10

historia

380

528

+148

wiedza o społeczeństwie

95

124

+29

przyroda

290

64

geografia

160

234

biologia

160

234

chemia

160

234

fizyka

160

234

nauki przyrodnicze razem

930

1000

+70

zajęcia komputerowe i informatyka

190

190

0

muzyka

125

128

+3

plastyka

125

128

+3

zajęcia techniczne

160

128

–32

zajęcia artystyczne

65

0

–65

wiedza o kulturze

30

30

0

podstawy przedsiębiorczości

60

60

0

wychowanie fizyczne

1040

1000

–40

edukacja dla bezpieczeństwa

60

92

+32

zajęcia z wychowawca

280

280

0

Razem:

7120

7236

+116

Wnioski:

Licząca się różnica w liczbie zajęć to ta, która jest zbliżona do 30 – czyli jednej lekcji tygodniowo przez rok nauczania – lub większa. Zmiany mniejsze mogą wynikać z różnic w obliczeniach (zaokrąglenie do 5, przyjęcie, że długość roku szkolnego to 32 i 30 tygodni). Ponieważ w nowym planie dla części przedmiotów podano sumaryczną liczbę godzin – również tu mogą pojawić się odstępstwa (szczególnie dla przedmiotów przyrodniczych).