Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował 11 marca debatę „O pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych”. Podczas debaty wiceminister edukacji przypomniał, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego dziecka potrzebującego wsparcia w rozwijaniu jego zdolności i zainteresowań czy pomaganie mu w pokonywaniu trudności.

Podjęte działania służą podnoszeniu efektywności działań w zakresie zwiększania szans edukacyjnych i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 planuje się realizację projektów, których celem będzie wsparcie szkół w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przewidywane formy wsparcia to m.in. pozyskanie sprzętu specjalistycznego, pomocy i środków dydaktycznych, koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci i młodzieży czy szkolenia dla kadry pedagogicznej przedszkoli, szkół i placówek w zakresie efektywnego stosowania pomocy dydaktyczno-naukowych w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pomoc uczniowi można zacząć już dziś, planując działania wspierające