Szkoła nie tylko uczy, ale, co równie ważne, pomaga rodzicom przy kształtowaniu zachowań i postaw dzieci. Aby wesprzeć działania placówek oświatowych, rząd powołał pełnomocnika, który będzie koordynować działania związane ze wzmocnieniem wychowawczej funkcji szkoły.

 
Zwiększenie bezpieczeństwa, a więc uczenie tolerancji i szacunku do drugiego człowieka, oraz  reagowanie na przejawy agresji rówieśniczej w placówkach oświatowych to jedne z głównych przyczyn, dla których rząd powołał pełnomocnika do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły. Została nim Iwona Michałek.

Stanowisko to zostało utworzone w odpowiedzi na potrzeby środowiska oświatowego. Podczas m.in. rozmów „Okrągłego stołu” i w trakcie prac ministerialnych okazuje się, że bardzo ważną funkcją, która powinna być uwypuklona, jest funkcja wychowawcza szkoły. Dlatego uznaliśmy, że warto powołać Pełnomocnika ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki – uzasadnia Minister Edukacji Narodowej.

Pełnomocnik jest sekretarzem stanu w MEN. Nominowana do pełnienia tej funkcji – Iwona Michałek – ma długoletnie doświadczenie pedagogiczne. To nauczycielka biologii oraz wicekurator kujawsko-pomorska. Była edukatorem w zakresie przestrzegania praw ucznia i dziecka oraz koordynatorem regionalnym ds. edukacji o tolerancji ORE w Warszawie.

Do obowiązków Rzecznika ds. wspieranie wychowawczej funkcji szkoły i placówki będzie należeć:

– analiza obowiązujących przepisów prawa dotyczących wspomagania przez szkołę wychowawczych funkcji rodziny,

– analiza rozwiązań i propozycji rozwiązań w zakresie wychowawstwa zgłoszonych przy „Okrągłym stole” edukacyjnym,

– propozycja własnych rozwiązań prawnych i inicjatyw w tym zakresie.

 
Pełnomocnik może wykonywać powierzone mu zadanie we współpracy z radami rodziców, organami samorządu terytorialnego oraz wszystkimi zaangażowanymi w oświatę jednostkami.

Zapraszamy do zapoznania się rozporządzeniem oraz jego uzasadnieniem. Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: MEN.