Uczniowie z trudnościami w uczeniu się, w tym z dysleksją i dyskalkulią, ze względu na charakter tych trudności, wymagają specjalnego podejścia w nauczaniu, a także
w przygotowaniu do egzaminu. Szczególnie teraz, gdy tak ważne jest powtórzenie
i zapamiętanie dużej ilości materiału.

 
Jak pomóc uczniom z trudnościami w uczeniu się w powtórzeniu materiału do egzaminu ósmoklasisty?

Skorzystaj z gotowego Programu zajęć przygotowujących uczniów z trudnościami w uczeniu się do egzaminu ósmoklasisty do języka polskiego i matematyki. Oba programy są dostępne na kursach internetowych:

● Egzamin ósmoklasisty z Ortograffiti. Matematyka

● Egzamin ósmoklasisty z Ortograffiti. Język polski

 
Kursy już trwają! Dzięki nim poznasz też podstawy prawne (podstawa programowa, wymagania edukacyjne) dotyczące egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka polskiego. Kursy są bezpłatne. Odpłatny jest jedynie egzamin (dla chętnych).

Celem kursu jest wskazanie praktycznych rozwiązań – w oparciu o Metodę Ortograffiti – dzięki którym uczniowie z trudnościami w uczeniu się
z klas VII i VIII zostaną dobrze przygotowani do egzaminu ósmoklasisty. Szczególny nacisk położono na rozwijanie umiejętności czytania
ze zrozumieniem jako kompetencji decydującej o wyniku egzaminu.