Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że 29 grudnia 2014 r. minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała dwa rozporządzenia: w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Niektóre zmiany zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP, inne wejdą w życie 1 września 2015 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania ma na celu:

 1. umożliwienie prowadzenia w szkołach nauki języka migowego;
 2. włączenie wymiaru godzin przeznaczonego na język obcy nowożytny, edukację muzyczną, edukację plastyczną, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne do łącznego minimalnego wymiaru godzin przeznaczonego na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach edukacji wczesnoszkolnej;
 3. odstąpienie od obowiązkowego wyboru przez ucznia liceum ogólnokształcącego lub technikum co najmniej jednego z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, wymienionych w obowiązujących ramowych planach nauczania;
 4. określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego;
 5. wskazanie, że obowiązkowa nauka jednego języka obcego nowożytnego (a nie dwóch) dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego uczęszczają;
 6. umożliwienie uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczającym do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

Pełna treść rozporządzenia >>>

W rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych określono nowe wzory:

 1. zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015;
 2. świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego dla osób, które ukończyły te typy szkół na podstawie egzaminów eksternistycznych, na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017;
 3. świadectwa dojrzałości wydawanego absolwentom liceum ogólnokształcącego po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015 oraz absolwentom technikum po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016;
 4. legitymacji szkolnej zawierającej numer PESEL, w tym nowego wzoru legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych.

Uchylono:

 1. przepisy dotyczące egzaminów dojrzałości;
 2. wzory świadectw i zaświadczeń już nieobowiązujących i tych, które przestaną obowiązywać w kolejnych latach szkolnych.

Pełna treść rozporządzenia >>>