Dyrektor wpisze do arkusza organizacyjnego szczegółowe dane o zatrudnianych nauczycielach. W dokumencie znajdą się imiona, nazwiska, stopień awansu i liczba prowadzonych przez pedagogów zajęć.

Nie jest to duża zmiana, gdyż wiele arkuszy i tak zawierało takie dane. Pomagało to organizacjom związkowym
w sprawdzeniu, ile godzin przydzielono poszczególnym nauczycielom. Podczas prac nad projektem uwagi zgłaszał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który podkreślał, że brakuje podstawy prawnej do wprowadzenia takich regulacji.

Więcej danych w arkuszu

Oprócz liczby nauczycieli ogółem arkusz zawierać będzie również imię i nazwisko nauczyciela. W zależności jednak od typu placówki będą nieznaczne różnice. I tak:

  • arkusz organizacji przedszkola zawiera: imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć,
  • arkusz organizacji szkoły zawiera: imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć,
  • arkusz organizacji szkoły z oddziałami przedszkolnymi zawiera: imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych nauczycieli.

 

Arkusz organizacji roku szkolnego jest informacją publiczną

Tym samym podlega udostępnieniu przez szkołę. To zostało już wielokrotnie potwierdzone w orzecznictwie (np. wyrok WSA z dnia 19 czerwca 2009 r. IV SAB/Gl 30/09). Oznacza to, że powinien zostać udostępniony na wniosek o udostępnienie i w formie wskazanej przez nauczyciela/związek, jeżeli zarówno nauczyciel, i jak związek występują o arkusz w trybie dostępu do informacji publicznej. Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły, jest udostępniana na wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Dotychczas problemem było ustalenie, czy należy anonimizować dane osobowe w arkuszu. Z najnowszego orzecznictwa reprezentowanego przez sądy wynika, że arkusz organizacji szkoły jest informacją publiczną i jego treść nie podlega ograniczeniom przewidzianym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 września 2014 r., II SAB/Łd 103/14, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 17 czerwca 2015 r., II SAB/Łd 55/15, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 5 lipca 2013 r., II SAB 49/13. Wcześniej pojawiały się głosy, że należy anonimizować dane osobowe w arkuszu.

Warto w tej sprawie zaprezentować pogląd, który wyraził WSA w Łodzi w uzasadnieniu do wyroku z 17 czerwca 2015 r., II SAB/Łd 55/15. WSA uznał, że pozbawione racji jest twierdzenie, iż ustawa o ochronie danych osobowych obliguje do nieujawniania danych personalnych, a także informacji o kwalifikacjach nauczycieli. W ocenie WSA ograniczenie prawa do informacji publicznej nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. WSA wskazał na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I OSK 1108/14), w którym NSA wyjaśnił, że osobami pełniącymi funkcje publiczne są również nauczyciele.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2018 r. poz. 691).

 

Dariusz Skrzyński