Dzięki najnowszym zmianom w prawie oświatowym m.in. ma zmniejszyć się liczba niećwiczących na WF-ie uczniów. Znowelizowane przepisy to nie rewolucja – mają doprecyzować dotychczasowe regulacje.

10 czerwca 2015 roku minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych.

Wśród zmian znalazł się zapis mówiący o zwolnieniu ucznia z wykonywania konkretnych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. Dotychczas była możliwość zwolnienia ucznia tylko z całych zajęć. Zwolniony z niektórych ćwiczeń będzie uczeń posiadający zaświadczenie lekarskie wskazujące, jakich ćwiczeń nie powinien wykonywać.

Kolejna zmiana w rozporządzeniu dotyczy wystawiania ocen w formie opisowej. Oceny opisowe były stosowane tylko w klasach I–III szkoły podstawowej. Natomiast od 1 września nowego roku szkolnego mogą stanowić uzupełnienie oceniania bieżącego, wyrażanego stopniami 1–6, na wszystkich poziomach nauczania. Podkreślono także, że celem oceniania bieżącego jest precyzyjne informowanie o osiągnięciach ucznia, o jego zaangażowaniu i trudnościach.  

Ponadto w rozporządzeniu sformułowano wprost obowiązek udostępniania uczniowi i rodzicowi sprawdzonych oraz ocenionych prac pisemnych ucznia.