Wyprawka szkolna to rządowy program pomocy uczniom polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników. Mogą z niego skorzystać wszyscy uprawnieni uczniowie, bez względu na sytuację materialną i życiową rodziny – jak to miało miejsce w minionych latach.

 

Dofinansowanie dotyczy zakupu podręczników:

  • do kształcenia ogólnego lub
  • do kształcenia specjalnego, lub
  • do kształcenia w zawodach, lub
  • materiałów edukacyjnych (zastępujących lub uzupełniających podręcznik, umożliwiających realizację programu nauczania, mających postać papierową lub elektroniczną).

 

Ostatnia możliwość dotyczy tylko i wyłącznie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (również gdy jest jedną z niepełnosprawności sprzężonych) uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do:

  • klas I–III i VI szkoły podstawowej,
  • klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Jednak ta pomoc nie będzie udzielana uczniom uczęszczającym do klas I–III podstawówki, jeśli korzystają oni z podręcznika zapewnionego przez MEN.

 

Aby ustalić, kto może ubiegać się o wsparcie, należy przeprowadzić trójstopniowy test. Po więcej szczegółów w tej sprawie zapraszamy na stronę oswiataiprawo.pl.