Czy istnieją przepisy zabraniające rodzicowi wykonania kopii (ksera lub fotografii) pracy pisemnej sporządzonej przez jego dziecko? Czy przepisy i procedury wglądu stosowane przez CKE odnośnie sprawdzianów (egzaminów zewnętrznych) mogą być stosowane do prac pisemnych ocenianych na bieżąco, które po zakończeniu roku szkolnego są wydawane uczniowi na jego życzenie?

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na te pytania zamieszczoną na stronie www.oswiataiprawo.pl