Nauczyciel pracuje na żywym organizmie, czując ciągłą odpowiedzialność za wychowanie, edukację
i bezpieczeństwo każdego ucznia. Pomyłka w tym zawodzie to nie kwestia poprawienia błędnych liczb w Excelu,
źle wydrukowanej ulotki czy przeproszenie klienta za niemiłą obsługę. Nauczyciel musi być sprawny fizycznie
i psychicznie, bo odpowiada, tak jak lekarz czy strażak, za ludzkie życie. Dlatego w związku z ciążącą
na nauczycielach odpowiedzialnością przyznano im urlop dla poratowania zdrowia.

 
Od 1 stycznia 2018 roku wprowadzono zmiany w przyznawaniu tego urlopu. Korzystna jest zmiana dotycząca tego, kto może z niego skorzystać – nie tylko nauczyciel pracujący minimum 7 latach w zawodzie w pełnym wymiarze, ale również w niepełnym, jednak nie niższym niż 1/2 pensum. Inne zmiany mogą jednak mocno ograniczyć możliwość korzystania z tego urlopu. Oto one:

  • urlop może przyznać tylko lekarz medycyny pracy;
  • skierowanie na badanie lekarskie wystawia dyrektor szkoły;
  • nauczyciel musi się zgłosić na badanie nie później niż 30 dni po wystawieniu skierowania.

 
Jednak najważniejsza zmiana dotyczy charakteru leczenia. Jak zapisano w ustawie, nauczyciele będą mieli prawo do urlopu jedynie „w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę”. Może to być także leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacja uzdrowiskowa.

Dotychczasowe przepisy nie określają charakteru takiego leczenia, dlatego obejmuje ono także leczenie schorzeń niemających związku z wykonywaną pracą.

Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył zastrzeżenia do rozporządzenia, gdyż dopatrzył się kilku uchybień:

  • brak jest wskazania terminu, w jakim dyrektor szkoły powinien wystawić nauczycielowi skierowanie na badanie lekarskie w związku ze złożeniem przez niego wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia;
  • niejasne są procedury odwołania od orzeczenia lekarza medycyny pracy do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy – ZNP uważa, że w takim przypadku należy zobowiązać komisję odwoławczą do określenia nowego okresu trwania urlopu dla poratowania zdrowia. Chodzi o to, że jeśli nauczyciel otrzyma od lekarza orzeczenie z datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia, to w razie odwołania nie jest możliwe wydanie rozstrzygnięcia przed tym terminem. Efektem tego jest „faktyczne ograniczenie wymiaru udzielonego w orzeczeniu lekarskim urlopu dla poratowania zdrowia, jak również bezprawne uszczuplenie trzyletniego wymiaru urlopu dla poratowania zdrowia”;
  • brak w rozporządzeniu wzoru orzeczenia komisji odwoławczej o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.