Ostatnie zebrania z rodzicami, rady pedagogiczne, przygotowywanie świadectw… Koniec roku szkolnego to dla szkół czas szczególnie wytężonej pracy. Ale dla wielu z nich 24 czerwca nie oznacza wcale wstrzymania intensywnej działalności. W okresie letnim część placówek oświatowych bierze na siebie rolę organizatora wypoczynku. Jak jej sprostać w obliczu ostatnich zmian prawa w tym obszarze?

1 kwietnia 2016 r. w weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (DzU 2015, poz. 1629), nowelizujące przepisy rozdziału 9 ustawy o systemie oświaty. Zmiany dotyczą właśnie organizacji wypoczynku.

Przepisy dotyczące organizacji wypoczynku regulują takie kwestie, jak:

– kto może być organizatorem wypoczynku i jakie są jego obowiązki,

– kto może pełnić funkcje kadry podczas wypoczynku oraz kto może zostać kierownikiem i wychowawcą,

– organizacja wypoczynku za granicą,

– zgłaszanie kuratorowi oświaty zamiaru zorganizowania wypoczynku,

– terminy przechowywania dokumentacji wypoczynku,

– kto sprawuje nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju, a kto za granicą,

– jak liczna może być liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy,

– udział uczestników niepełnosprawnych,

– wzory niezbędnej dokumentacji.

Szczegóły dotyczące nowych zmian w przepisach dotyczących organizacji wypoczynku znajdą Państwo na stronie www.oswiataiprawo.pl