Z Karty Nauczyciela od 1 września znika zasiłek na zagospodarowanie. Jednak w dalszym ciągu obowiązują zasady zwrotu tego zasiłku, jeżeli nauczyciel nie będzie zatrudniony w oświacie przez określony czas po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 

 

W niektórych przypadkach nauczyciel zachowa prawo do zasiłku

Co prawda zasiłek zostanie zlikwidowany od nowego roku szkolnego, ale prawo do zasiłku zachowa ten nauczyciel, który do 31 sierpnia 2018 r. spełni warunki otrzymania tego zasiłku. W tym przypadku może wnioskować o zasiłek również po 31 sierpnia, ale musi być zatrudniony co najmniej na pół etatu (art. 136, art. 137 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Przykład:

Nauczyciel 31 sierpnia 2018 r. uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i spełnia pozostałe przesłanki do uzyskania zasiłku na zagospodarowanie (podjął pracę w szkole zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, była to jego pierwsza praca w życiu). Dyrektor musi wypłacić mu zasiłek na zagospodarowanie, pod warunkiem że nauczyciel złoży wniosek o jego wypłatę, również po 31 sierpnia 2018 r.

Zwrot zasiłku na starych zasadach

Dotychczas w przypadku ustania zatrudnienia nauczyciela w ciągu 3 lat od dnia uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zachodziła konieczność zwrotu otrzymanego zasiłku na zagospodarowanie. Szkoła, która wypłaciła zasiłek, mogła domagać się jego zwrotu, chyba że nauczyciel został częściowo lub całkowicie zwolniony z tego obowiązku przez organ prowadzący. Po 1 września 2018 r. zasiłki na zagospodarowanie wypłacone nauczycielom, którzy spełnili warunki ich otrzymania przed tą datą, będą podlegały również zwrotowi na dotychczasowych zasadach(art. 138 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Zostanie przy tym zachowana możliwość zwolnienia nauczyciela z obowiązku zwrotu w całości lub w części przez organ prowadzący w osobie odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa (art. 139 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Przykład:

Nauczyciel podjął pracę w szkole 1 września 2017 r. Z kolei 31 sierpnia 2018 r. uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Wniosek o wypłatę zasiłku złożył 20 października 2018 r., zasiłek został mu wypłacony. Jeżeli w ciągu 3 lat, licząc od 31 sierpnia 2018 r., ustanie jego zatrudnienie w oświacie i nie podejmie on innego zatrudnienia, dyrektor, który wypłacił zasiłek, powinien żądać jego zwrotu od nauczyciela.Wprawdzie zasiłek został wypłacony już po 1 września 2018 r., ale warunki jego otrzymania nauczyciel spełnił przed tą datą, tym samym żądanie zwrotu jest możliwe.

Podstawa prawna:

  • art. 76 pkt 28, art. 136 – art. 139 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

 

Dariusz Skrzyński