Przed nami ostatnia prosta – został jedynie tydzień tego roku szkolnego. W szkołach zabrzmi ostatni dzwonek, uczniowie odbiorą świadectwa i rozpoczną się wyczekiwane wakacje. Uczniowskie letnie ferie i brak zajęć szkolnych nie są równoznaczne z dwumiesięcznym urlopem nauczycieli.  Wypisywanie świadectw, zorganizowanie podsumowującej rady pedagogicznej, przeprowadzenie awansów zawodowych nauczycieli czy kontrola dokumentacji to tylko niektóre z obowiązków dyrektora i nauczycieli związanych z zakończeniem roku szkolnego.

Przedurlopowe obowiązki dyrektora szkoły oraz nauczycieli 

Wydawać by się mogło, że wraz z zakończeniem zajęć w szkole rozpoczynają się wakacje. Jednak grono pedagogiczne przed udaniem się na zasłużony urlop musi zadbać o wykonanie obowiązków wykraczających poza prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Jednym z obowiązków dyrektora szkoły jest dbałość o poprawę jakości pracy w kolejnym roku szkolnym, w tym zorganizowanie m.in. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor szkoły ma za zadanie wyznaczyć zespół pod kierownictwem pedagoga/psychologa szkolnego, któremu zleci wykonanie czynności związanych z informacjami o indywidualnych potrzebach uczniów, na przykład dotyczących deficytów i orzeczeń. Członkowie zespołu opracowują plan dalszych działań, zgodny z rozporządzeniem MEiN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Potrzebny jest również przegląd dzienników prowadzonych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, pod kątem prawidłowości prowadzonej dokumentacji.

Na koniec roku szkolnego należy również przeprowadzić całościową kontrolę dokumentów, takich jak dzienniki lekcyjne, arkusze ocen. Dyrektor pilnuje również, aby nauczyciele prawidłowo wypisali wszystkie świadectwa. Aby uniknąć błędów podczas takich czynności, warto zapoznać się ze wzorem prawidłowo wypełnionego świadectwa.

Do zadań dyrektora szkoły należy dopilnowanie wszystkich procedur związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych. Wyniki egzaminu przeprowadzonego głównym w terminie w przypadku egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br. Otrzymane dokumenty należy przekazać uczniom lub ich prawnym opiekunom.

Bardzo ważne zadania są związane z awansem nauczycieli na kolejny stopień. Należy do nich m.in. ocena dorobku zawodowego za okres stażu w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczycieli (w formie pisemnej, z uzasadnieniem, a także pouczeniem o możliwości wniesienia przez nauczyciela odwołania). Nauczyciele, którzy ukończyli staż na wyższy stopień awansu zawodowego (stażyści, kontraktowi i mianowani), w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu muszą sporządzić i przedstawić sprawozdanie dyrektorowi.

Dyrektor szkoły na podstawie propozycji nauczycieli, rady pedagogicznej i rady rodziców ustala również obowiązujący zestaw podręczników na kolejny rok szkolny. Wybierając podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Wydawnictwa Operon, mogą Państwo złożyć zamówienie na stronie https://zamowienia.operon.pl przez wypełnienie załączników, które można wygenerować w formacie PDF. System zamawiania jest bardzo prosty ‒ istnieje możliwość złożenia zamówienia zarówno online, jak i w sposób tradycyjny, wysyłając do wydawnictwa wypełniony formularz pocztą.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dedykowanych dla edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 4–8 szkół podstawowych.
  

                              

W razie pytań prosimy o kontakt z konsultantem Wydawnictwa OPERON pod numerem tel.: 58 679 00 00 lub mailowo: info@operon.pl

Życzymy, aby jak najszybciej znaleźli Państwo czas na odpoczynek i naładowanie baterii przed nowym rokiem szkolnym. Zachęcamy do udziału w Webinarowym Lecie z Przemkiem Staroniem i Jego Gośćmi. To Państwo decydują o tematyce letnich spotkań. Więcej informacji na ten temat można przeczytać TUTAJ.