Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenia zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego (2022/2023).

 

Edukacja dla bezpieczeństwa – zmiany w zakresie podstawy programowej

pioro godlo polski

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa (EdB) jest obowiązkowo realizowany w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w klasie I szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące, technikum i branżowa szkoła I stopnia) w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Aktualne wyzwania i zagrożenia wymagają uzupełniania celów kształcenia i treści nauczania o kwestie związane z obronnością państwa, a także przygotowaniem uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi – informowało na swoich stronach internetowych MEiN.

Minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał we wtorek 2 sierpnia rozporządzenia dotyczące zmian w podstawie programowej. Liczba godzin realizowanych z EdB nie ulega zmianie. Wprowadzono natomiast zapisy dotyczące programu nauczania. W związku z agresją Rosji na Ukrainę MEiN postanowiło przywrócić elementy przysposobienia obronnego do szkół.

Wśród celów kształcenia w wymaganiach ogólnych znajdują się:

I. Bezpieczeństwo państwa.

II. Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof).

III. Podstawy pierwszej pomocy.

IV. Edukacja obronna.

W ramach punktu III. Podstaw pierwszej pomocy dodano zapis dotyczący znajomości zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej. Największe zmiany wprowadzono w zakresie celu IV. Edukacja obronna, którym zastąpiono punkt Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. W ramach edukacji obronnej uczeń będzie musiał zapoznać się z treściami i wykazać umiejętnościami dotyczącymi:

  • reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi;
  • cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym;
  • szkolenia strzeleckiego.

 
Wymagania szczegółowe treści nauczania znajdą Państwo na stronie MEiN TUTAJ.

Jak podaje MEiN, w przypadku zajęć ze strzelectwa przewidziano okres przejściowy trwający dwa najbliższe lata szkolne. Oznacza to, że zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych będzie realizowana począwszy od roku szkolnego 2024/2025.

W przypadku szkół, które na terenie danego powiatu:

  • mają dostęp do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych – wymóg ten jest realizowany od roku szkolnego 2022/2023;
  • nie mają dostępu do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych – wymóg ten jest realizowany w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 w miarę możliwości.

 
Więcej informacji oraz treść rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego znajdą Państwo na stronie MEiN TUTAJ.

W Wydawnictwie Operon trwają prace nad podręcznikami, o ich gotowości będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Źródło:

  1. Edukacja dla bezpieczeństwa – rozporządzenia podpisane, MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-dla-bezpieczenstwa--rozporzadzenia-podpisane (dostęp: 04.08.2022).