Wyniki szóstoklasistów pozytywnie zaskakują – średni wynik z języka angielskiego, najczęściej wybieranego przez uczniów języka obcego, to aż 78 proc., przy czym ponad 100 tys. uczniów (na 326080 zdających) otrzymało najwyższą liczbę punktów. Najlepiej wypadły zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu (84 proc.). Egzamin szóstoklasisty w zmienionej formule pisali uczniowie, którzy od I klasy uczą się zgodnie z nową podstawą programową. Test z języka obcego przeprowadzono po raz pierwszy. 

Średni wynik sprawdzianu z matematyki to 61 proc. maksymalnej liczby punktów, a z języka polskiego – 73 proc. Rezultaty osiągnięte przez uczniów przeanalizowano pod kątem wymagań ogólnych podstawy programowej – okazało się, że świetnie poradzili sobie oni z zadaniami sprawdzającymi odbiór wypowiedzi, wykorzystywanie informacji i tworzenie informacji. Średni wynik z języka polskiego w tym obszarze wyniósł 78 proc., a z matematyki – 70 proc. Zdaniem CKE uczniowie dobrze poradzili sobie z tworzeniem wypowiedzi (napisanie opowiadania) – średni wynik wyniósł 69 proc. 

Sprawdzian pokazał też, co przysparza uczniom najwięcej problemów. W obszarze języka polskiego uczniowie nie najlepiej radzili sobie z zadaniem sprawdzającym świadomość językową. Wśród zadań z matematyki najtrudniejsze okazały się te z ułamkami dziesiętnymi. Tylko 35 proc. uczniów poprawnie rozwiązało zadanie, w którym należało ocenić prawdziwość zdania: wartość wyrażenia 4,3 x 75 jest równa wartości wyrażenia 4,3 x 7,5. 

Ogólnie dziewczynki wypadły lepiej niż chłopcy – po raz pierwszy otrzymały lepsze wyniki w matematyce. Najlepiej z testem szóstoklasisty poradziły sobie dzieci z miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a najsłabiej – dzieci z obszarów wiejskich. CKE i MEN podkreślają jednak, że rozbieżności w wynikach między dziećmi zdającymi egzamin z języka angielskiego w małych miejscowościach i dużych miastach nie są duże.