MEN nowelizuje ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Od 1 września warunkiem otrzymania świadczenia 800 plus przez rodziców uczniów z Ukrainy przebywających w Polsce będzie realizacja obowiązku szkolnego. Ukraińskie dzieci i młodzież będą obowiązkowo uczęszczały do polskich zerówek, szkół podstawowych i szkół średnich.

 

dziecko szkola

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że duża część uczniów z Ukrainy żyjących w Polsce nie uczy się w żadnej szkole. Aktualnie te dzieci nie są objęte obowiązkiem szkolnym w ramach polskiej oświaty. Muszą jednak spełnić warunek odbywania nauki zdalnej w ukraińskim systemie edukacji. W obecnym systemie prawnym jest to praktycznie niemożliwe do nadzorowania. Od nowego roku szkolnego będą obowiązywać nowe przepisy regulujące te kwestie.

Wiceminister Joanna Mucha podkreśliła, że rodzice będący uchodźcami z Ukrainy nie posyłali swoich dzieci do szkoły, bo byli przekonani, że szybko wrócą do swojej ojczyzny. Zaprosimy te dzieci do polskiej szkoły od 1 września. Chcemy, żeby miały równe szanse edukacyjne, były zaopiekowane i bezpieczne – dodała Mucha.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Celem nowelizacji ustawy jest wyrównanie szans poprzez realizację prawa dziecka do edukacji. Nowe przepisy mają być korzystne zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski.

Nowe przepisy w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy:

  • warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego 800 plus jest realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki w polskim systemie oświaty;
  • naukę online będą mogli realizować tylko uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 pobierają naukę w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty;
  • wydłużenie z 24 do 36 miesięcy dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla uczniów, którzy już chodzą na takie zajęcia od roku szkolnego 2022/2023 i 2023/2024;
  • ósmoklasiści mają możliwość nieprzystępowania w roku szkolnym 2024/2025 do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego;
  • wprowadzono stanowisko asystenta międzykulturowego.

 
Najważniejsze informacje zostaną udostępnione także w wersji ukraińskojęzycznej na stronach resortu edukacji.

Dodatkowe szkolenia dla nauczycieli przeprowadzone przez MEN 

Aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz uczyć ich efektywnie, nauczyciele potrzebują odpowiednich szkoleń. Powinny one uwzględniać doświadczenie uchodźcze tych uczniów. MEN zapewnia, że przygotuje dla nauczycieli dodatkowe szkolenia, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.

Resort podkreśla także, że przez ostatnie dwa lata nie był przeprowadzany proces ewaluacji. Nie ma danych dotyczących tego, w jakim stopniu dzieci posługują się językiem polskim oraz jak zintegrowały się z rówieśnikami. Przypominamy, że mogą Państwo skorzystać z licznych webinarów i kursów, wspierających nauczycieli w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Jak uczyć języka polskiego jako obcego?

Wciąż mogą Państwo jeszcze skorzystać z programu Łukasza Szeligi „Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego”. Dzięki zapoznaniu się z udostępnionymi nagraniami webinarów oraz z kursami można rozwinąć swój warsztat i skutecznie nauczać uczniów z Ukrainy. Cykl obejmuje niezbędne zagadnienia i elementarną wiedzę metodyczną, dzięki której będzie Państwu łatwiej prowadzić zajęcia z języka polskiego jako obcego. 

Autorem programu jest Łukasz Szeliga – nauczyciel i lektor języka polskiego, który od przeszło 11 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnych stron świata, a także z osobami z doświadczeniem migracji.

Nagrania webinarów:

Wprowadzenie do pracy z uczniem z doświadczeniem migracji – jak dostosowywać treść i upraszczać materiały? (dla wszystkich)

Rozumienie ze słuchu i mówienie jako podstawy komunikacji ucznia (dla polonistów, nauczycieli innych języków oraz asystentów kulturowych) 

ABC tworzenia ramowego programu kursu języka polskiego jako obcego (dla polonistów, nauczycieli innych języków oraz asystentów kulturowych) 

Razem, a nie osobno. Rozwijanie kompetencji interkulturowej uczniów (dla wszystkich)

Kursy:

Jak oceniać uczniów z doświadczeniem migracji? Projektowanie sprawdzianów, testów i pomocy stanowiących użyteczną informację zwrotną dla ucznia i nauczyciela (dla wszystkich, a szczególnie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych) 

Praktyczne podejście do nauczania gramatyki. Dedukcja vs. indukcja (dla polonistów i nauczycieli innych języków)

Projektowanie materiałów rozwijających sprawność w czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu (dla polonistów i nauczycieli innych języków)

Tworzenie angażujących lekcji języka polskiego jako obcego w duchu podejścia zorientowanego na działanie (dla polonistów oraz nauczycieli przedmiotów humanistycznych)

Przeczytaj także:

Duże zmiany w Polsce od września 2024

Wyzwania związane z edukacją uczniów z Ukrainy

Pomoc dla uczniów z Ukrainy 

 

Źródła:

  1. Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach – nowe rozwiązania prawne, https://www.gov.pl/web/edukacja/uczniowie-z-ukrainy-w-polskich-szkolach--nowe-rozwiazania-prawne (dostęp: 18.06.2024 r.).
  2. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=342 (dostęp: 18.06.2024 r.).