ministerstwo edukacji narodowej
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie finansowe uczniów – to cel programu „Wyprawka szkolna”. Pomoc zostanie udzielona dzieciom i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Kto konkretnie może ubiegać się o dofinansowanie?

Na początku lipca Rada Ministrów uchwaliła rozporządzenie, według którego na dofinansowanie liczyć mogą uczniowie z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego. Wśród nich znajdują się osoby słabowidzące, niedowidzące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością umysłową (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym), z niepełnosprawnością ruchową, ze spektrum autyzmu (w tym z Aspergerem) lub z wymienionymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że około 41 tys. uczniów z niepełnosprawnością uczęszczających do szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych (ogólnokształcących, zawodowych, artystycznych) skorzysta z programu „Wyprawka szkolna”. Dotacja powinna zostać przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Ile wyniosą kwoty dotacji?

Wysokość dofinasowania jest różna – zależy od typu szkoły i rodzaju niepełnosprawności uczniów.

  • do 225 zł – otrzymają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym lub z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym jedna z wymienionych) – szkół branżowych I stopnia, klasy I czteroletniego LO, klas I–III trzyletniego LO, klas I pięcioletniego technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
  • do 390 zł – otrzymają uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzący, słabosłyszący, niesłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem (w tym z Aspergerem) oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym z jedną z wymienionych) – szkół branżowych I stopnia
  • do 445 zł – otrzymają uczniowie z niepełnosprawnościami wymienionymi powyżej – klasy I czteroletniego LO, klasy I–III trzyletniego LO, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV czteroletniego technikum, uczniowie szkół artystycznych klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, uczniowie klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

 
Jak złożyć wniosek?

Pomoc jest udzielana na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Złożyć może go do 9 września 2019 roku do dyrektora m.in. nauczyciel ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością. Dotacja zostanie wypłacona w postaci zwrotu kosztów zakupu na podstawie przedłożonego dowodu zakupu.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach udostępnionych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 
Źródło: MEN