Każdy ma zdolności – wystarczy że otrzyma wsparcie dostosowane do potrzeb. Dlatego tak szczególną rolę odgrywa nauczyciel, który diagnozuje i pomaga wspierać potencjał rozwojowy wychowanka.

 
Kim jest uczeń ze SPE?

To uczeń, który potrzebuje od nauczyciela więcej uwagi i zaangażowania. Niekiedy specjalne potrzeby edukacyjne są tłumaczone jako niepełnosprawność, jednak jest to błędne uproszczenie. Nie tylko uczniowie niepełnosprawni wymagają szczególnej uwagi pedagoga. Potrzebują jej wszyscy ci, których specjalne potrzeby zostaną zdiagnozowane przez nauczyciela. Nie wszyscy mają odpowiednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 •  z niepełnosprawnością (rozróżniając rodzaje niepełnosprawności),
 •  zagrożeni niedostosowaniem społecznym i niedostosowani społecznie.

 
 
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania:

 • tacy, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 
 
Uczniowie bez orzeczeń:

 • szczególnie zdolni,
 • z chorobą przewlekłą,
 • w sytuacji kryzysowej, traumatycznej,
 • w sytuacji niepowodzeń edukacyjnych,
 • zaniedbań środowiskowych,
 • adaptacji w nowym środowisku.

 

nauczycielka z uśmiechniętym uczniem

Wszyscy oni potrzebują dostosowanej, zindywidualizowanej i pozwalającej im w pełni rozwijać swój potencjał edukacji i wychowania. Istotną rolę odgrywa w związku z tym diagnoza ich potrzeb. Tylko wnikliwa ocena pozwoli dobrać odpowiednie metody pracy. Uczniowie ze SPE wymagają dużo uwagi. Dlatego przygotowując się do lekcji, nauczyciele muszą poświęcić więcej czasu, aby przeanalizować scenariusz pod kątem ich możliwości i wydolności. Każdy z uczniów ma potencjał, który należy odkryć, wystarczy że nauczyciel znajdzie najlepszy sposób, by rozwinąć go w pełni. Z tego powodu cenna jest współpraca w obrębie szkoły. Nauczyciele, którzy znają konkretnego ucznia, mogą wymieniać się doświadczeniem w pracy z nim i wspólnymi siłami opracować metodę, która w najlepszy sposób pozwoli mu się rozwijać.

 
Więcej informacji na temat uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i pracy z nimi znajdą Państwo w:

 • Tanajewska A., Naprawa R., Stawska J., Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa 2014.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 
 • Poradniku dla dyrektora – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. Do pobrania na stronie ORE.

 

Źródło: Edyta Biernacka, Dobra edukacja to edukacja włączająca. Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem nie tylko ze SPE.