Deklaracja maturalna to dokument, który potwierdza wolę przystąpienia do egzaminów maturalnych przez uczniów ostatniej klasy liceum lub technikum. W ramach deklaracji maturalnej wskazują oni, z których przedmiotów i na jakim poziomie chcą zdawać maturę. Jest ona zatem potwierdzeniem podjętych decyzji. Jakie decyzje i kiedy muszą podjąć Państwa uczniowie, by dopełnić wszelkich formalności i w maju przystąpić do egzaminu maturalnego? O czym powinni pamiętać? W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje oraz wskazówki, jak pomóc maturzystom w wyborze zdawanych przedmiotów.

Deklaracja maturalna – najważniejsze informacje i daty

Deklaracja maturalna jest składana przez każdego ucznia klasy maturalnej, który chce przystąpić do egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym. Pierwszą decyzję dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym podejmują oni już we wrześniu.

 • Do 2 października każdy przyszły maturzysta składa wstępną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Dokument jest przekazywany dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń i w której będzie zdawać egzamin maturalny. Wzór deklaracji maturalnej znajduje się TUTAJKażdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. w postaci:
  papierowejlub
  elektronicznej. Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: https://ziu.gov.pl/login. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE albo przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji znajduje się w dokumencie CKE na stronie 37 TUTAJ.
   

Ważne: Każdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w JEDNEJ z tych postaci. W przypadku złożenia deklaracji w obu postaciach za wiążącą będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.

 • Kolejna ważna data to 7 lutego 2024 r. Do tego dnia składa się ostateczną deklarację dotyczącą̨ przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Deklaracja ostateczna może się różnić od tego, co znalazło się w dokumencie składanym w pierwszym terminie. W deklaracji ostatecznej maturzyści powinni wskazać przedmioty, które są wymagane w rekrutacji na wybrane kierunki i uczelnie. Niezłożenie ostatecznej deklaracji jest jednoznaczne z tym, że wstępna deklaracja staje się ostateczną.
 • Następny istotny termin to marzec. To właśnie wtedy dyrektor szkoły ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w części ustnej. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 6 marca 2024 r., opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej za pośrednictwem SIO. Ustalając harmonogram, uwzględnia także czas potrzebny na ustalenie liczby punktów przyznawanych zdającym, a także czas potrzebny na poinformowanie zdających o liczbie przyznanych im punktów. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2024 r. znajduje się TUTAJ.
   

 
Każdy maturzysta musi wybrać minimum jeden przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Maksymalna liczba przedmiotów dodatkowych zdawanych pisemnie na poziomie rozszerzonym to sześć, w tym jeden jest zdawany obowiązkowo.
 

Wybór przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie rozszerzonym

Przed złożeniem deklaracji maturalnej uczniowie powinni zastanowić się, czy i gdzie chcą studiować. Przedmioty wskazane w deklaracji to te, które są wymagane w rekrutacji na wymarzony kierunek i uczelnię.

Sposobem na to, by wybór przedmiotów maturalnych zweryfikować w praktyce, jest udział w próbnej maturze. W ramach Próbnej Matury z Operonem przygotowaliśmy arkusze aż z 11 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie.

Udział w Próbnej Maturze z Operonem pozwala uczniom zweryfikować swoje wybory w praktyce – do teoretycznych rozważań, które towarzyszą im od dłuższego czasu, warto dołączyć element praktyczny w postaci próby generalnej przed egzaminem państwowym.Próbna Matura z Operonem odbędzie się w dniach 2124 listopada 2023r.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.