uczennica w krawacie i ksiazkami
Podpisano rozporządzenie w sprawie wymagań na egzaminach państwowych w 2021 roku. Egzaminy państwowe – ósmoklasisty
i maturalny – będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w załącznikach do rozporządzenia, a nie jak dotychczas – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

 

 
Matura 2021 – co się zmieni?

Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego

Podobnie jak w ubiegłym roku matura zostanie przeprowadzona tylko w części pisemnej. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie jest obowiązkowa. Przystąpić do niej mogą maturzyści, którzy wyniku części ustnej egzaminu potrzebują w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe

W tym roku nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym
do szkoły wyższej. Wprowadzono możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Ograniczono zakres wymagań podstawy programowej

Szczegółowe informacje znajdują się w informatorach z poszczególnych przedmiotów na stronie CKE.

 
Jakie zmiany na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku?

W przypadku egzaminu ósmoklasisty: z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza;
z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych); z języka angielskiego
– z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną. Ósmoklasiści na egzaminie będą mieć o 5 punktów mniej
do uzyskania w arkuszach z matematyki, języka polskiego oraz angielskiego. Zmniejszy się liczba zadań otwartych z matematyki oraz zadań
na rozumienie ze słuchu z angielskiego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie CKE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów.

 

Źródło: MEN, CKE