Nauczanie już dawno wykroczyło poza ramy zajęć szkolnych czy pracę z podręcznikiem. Chcąc sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji, należy stosować się do obowiązujących zasad prawa autorskiego. W jaki sposób stosować przepisy prawa autorskiego w szkole? Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z chronionych utworów bezpłatnie i bez konieczności uzyskania dodatkowych zgód właścicieli praw autorskich pod warunkiem przestrzegania określonych zasad. 

 

Zasady korzystania z utworów na potrzeby bieżącej działalności
pieczec copyright

Dozwolony użytek edukacyjny to najobszerniejszy zakres swobód korzystania z treści w edukacji. Jest określony przez art. 27 ustawy o prawie autorskim, zgodnie z którym instytucje oświatowe mogą na potrzeby „zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych” korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów. Znajomość tych zasad umożliwi m.in. na legalne zorganizowanie pokazu filmowego i innych imprez szkolnych, podczas których będą wykonywane lub odtwarzane utwory. Instytucje, które mogą korzystać z dozwolonego użytku edukacyjnego, to m.in. przedszkola i szkoły (publiczne i niepubliczne), placówki oświatowo-wychowawcze, placówki artystyczne oraz szkolne punkty konsultacyjne prowadzone przy przedstawicielstwach dyplomatycznych. Na przepisy te nie mogą powoływać się prowadzące działalność edukacyjną stowarzyszenia czy fundacje ani też podmioty prywatne nie będące podmiotami systemu oświaty (np. firmy szkoleniowe).

Istotne jest to, aby każde wykorzystanie chronionego utworu odbywało się w celu dydaktycznym, zawierającym się również w sferze wychowawczo-opiekuńczej podejmowanej podczas zajęć pozalekcyjnych (np. wycieczki krajoznawcze, lekcje wychowawcze czy zajęcia świetlicowe). Spełnienie warunku dydaktycznego jest kluczowe, nie ma znaczenia natomiast forma prowadzonych zajęć.
 

Rozpowszechnianie materiałów przez uczniów i nauczycieli w Internecie

Internet jest obecnie istotnym miejscem zdobywania i przekazywania wiadomości na temat szkolnych wydarzeń. Niestety w pośpiechu bardzo łatwo zapomnieć o tym, że nie wszystkie materiały można zamieszczać w internecie. W jaki sposób można leganie korzystać z twórczości internetowej, o czym należy przy tym pamiętać oraz w jaki sposób można takie materiały zamieszczać na stronach internetowych? Na wszystkie pytania znajdą Państwo odpowiedź w kursie Wszystko zgodnie z prawem, czyli prawo autorskie w praktyce szkolnej (TRZECIA EDYCJA). Kurs –oprócz wyjaśnienia podstawowych definicji – koncentruje się także na praktycznej analizie konkretnych obszarów działalności szkoły. Jest przeznaczony dla nauczycieli i bibliotekarzy szkół i placówek oświatowych wszystkich typów, w tym publicznych i prywatnych, oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką praw autorskich w edukacji.

Autor kursu Dariusz Skrzyński ‒ prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego ‒ w przystępny sposób przybliża podstawowe zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i podpowiada, w jaki sposób stosować przepisy w praktyce. Omawia zasady rozpowszechniania materiałów
w internecie, porusza temat ochrony wizerunku i prezentacji twórczości uczniów na szkolnym fanpage’u.

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne, na których realizację przeznaczono łącznie 30 godzin. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu oraz dodatkowe karty pracy przygotowane przez autora szkolenia.
W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia, studium przypadku. 

 
                                                   HARMONOGRAM KURSU

CO?

KIEDY?

Zapisy na szkolenie

od 10.12.2019

Moduł 1. Zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotnianie i odtwarzanie na potrzeby bieżącej działalności

06.01–20.01.2020

Moduł 2. Wykorzystanie utworów w pracy biblioteki szkolnej

20.01–03.02.2020

Moduł 3. Rozpowszechnianie materiałów przez uczniów i nauczycieli w Internecie

03.02–17.02.2020

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne

Od 11.02.2020 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu

Egzamin (terminy do wyboru)

21, 22, 23, 28, 29.02;
 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15.03.2020

Pobieranie zaświadczeń przez kursantów, którzy zdadzą egzamin

od 21.02.2020 r.

 

Udział w kursie jest bezpłatny. Zapraszamy do zapisów na kursy.operon.pl. Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania
(do 17 lutego 2020 r.).