Zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminów i w systemie oceniania, nowe zasady organizacji kształcenia specjalnego, rządowe podręczniki dla kolejnych roczników i zakaz sprzedaży niezdrowej żywności to główne nowelizacje, które zaczną obowiązywać w nowym roku szkolnym. Co dokładnie się zmieni?

Najważniejsze zmiany w systemie oceniania w szkołach publicznych dotyczą ocen
z wychowania fizycznego i zachowania. Od września uczeń nie będzie mógł być zwolniony
z całych zajęć, a jedynie z tych czynności, których nie może wykonywać ze względów zdrowotnych. Dodatkowo zwolnienie będzie obowiązywało tylko na czas określony w opinii lekarskiej. Zmienią się też kryteria oceniania – ocena ucznia będzie wypadkową wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, systematyczności udziału w lekcjach i aktywności ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

Zostały uproszczone niektóre procedury egzaminacyjne. W skład zespołu nadzorującego matury wejdzie dwóch nauczycieli, czyli o jedną osobę mniej niż dotychczas, a przesyłki z arkuszami egzaminacyjnymi będzie mógł odebrać jeden nauczyciel. Osoby po raz trzeci przystępujące do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu muszą zapłacić 50 zł.

Obowiązywać będą nowe zasady organizacji kształcenia specjalnego. Szkoły ogólnodostępne, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, będą zobowiązane do dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela.

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych wprowadza możliwość organizacji lekcji języka migowego oraz naukę drugiego języka obcego nowożytnego dla wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju gimnazjum, do którego uczęszczają.

W szkołach i placówkach oświatowych zaczną obowiązywać surowe normy dotyczące jedzenia sprzedawanego dzieciom. W sklepikach będą sprzedawane m.in.: kanapki z pieczywa razowego lub pełnoziarnistego, produkty bez dodatku cukru i substancji słodzących oraz o niskiej lub obniżonej zawartości soli. Szkoła musi zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do wody pitnej.

W nowym roku szkolnym nastąpi dalszy etap reformy podręcznikowej – darmowe podręczniki otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów.

Nie wiadomo jeszcze, czy MEN zakończy pracę nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Jeśli tak, nauczyciele zatrudnieni w podstawówkach, gimnazjach, szkołach zawodowych oraz placówkach wychowania pozaszkolnego będą musieli legitymować się dyplomem magistra.