W Dzienniku Ustaw 4 maja zostały opublikowane zmiany w Rozporządzeniu MEN w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przyznawania nagród nauczycielom

certyfikat dyplom

Do tej pory nagroda dla nauczycieli była przyznawana na wniosek dyrektora szkoły. Nowelizacja rozporządzenia zakładała, że wniosek ani opinia dyrektora nie będą już potrzebne. Kurator Oświaty oraz rady sprawujące nadzór pedagogiczny będą mieli możliwość bezpośredniego wyróżnienia nauczycieli. O planowanych zmianach pisaliśmy
w artykule Nagroda dla nauczyciela. W uzasadnieniu nowelizacji czytamy, że zmiany to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez władze oświatowe sprawujące nadzór pedagogiczny. Przyznawanie nagród z inicjatywy kuratora ma umożliwić docenienie pracy nauczycieli, którzy z polecenia władz oświatowych stosują innowacyjne działania programowe, organizacyjne lub metodyczne.

Forum Związków Zawodowych oraz Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata” odniosły się negatywnie do zmiany dotyczącej przyznawania nagród nauczycielom z pominięciem opinii rady pedagogicznej poza dotychczasowym trybem. Swój sprzeciw uzasadnili tym,
że kurator nie posiada wystarczającej wiedzy o indywidualnej pracy nauczyciela.
 

Zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw

Zmiany w Rozporządzeniu MEN w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli opublikowane zostały 4 maja w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wchodzi w życiu po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli 19 maja.

Pełna treść Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli znajduje się w Dzienniku Ustaw oraz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. Projekt rozporządzenia jest dostępny na stronie sejmu ZOBACZ.

 

Źródło:

Dziennik Ustaw RP

IAP

Projekt rozporządzenia