Zgodnie z przepisami nauczyciele mają prawo do urlopu trwającego przez cały okres wakacji. Jednak często zdarza się, że dyrektor zleca Państwu wykonanie niezbędnych czynności po zakończeniu i przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dlatego warto wiedzieć, co nauczyciel musi jeszcze zrobić latem w szkole i ile maksymalnie dni urlopowych może na to przeznaczyć bez naruszania przepisów prawa.

 

Zgodnie z art. 64.1. Karty Nauczyciela (KN), nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii szkolnych. Natomiast zgodnie z art. 64.3. nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Zasady pracy nauczyciela w wakacje

W czasie ferii letnich dyrektor może oczekiwać od nauczycieli wykonania niektórych czynności służbowych przewidzianych w KN. Są one obligatoryjne i nie wymagają zgody pracownika ani odwoływania go z urlopu. To oznacza, że za te prace nie przysługuje Państwu dodatkowe wynagrodzenie.

Obowiązki w wakacje nie mogą jednak zająć łącznie więcej niż 7 dni ani przerwać ciągłości 4 tygodni urlopu wypoczynkowego.

Obowiązki, do których nauczyciel jest zobowiązany mimo wakacji

lezak paragraf zolte tlo

Nauczyciel może być zobowiązany do pracy w trakcie urlopu tylko w przypadkach określonych w KN.

Konieczne prace nauczyciela w wakacje to wyłącznie:

  • przeprowadzanie egzaminów,
  • prace związane z przygotowaniem zakończenia roku szkolnego,
  • prace związane z przygotowaniem rozpoczęcia roku szkolnego,
  • opracowanie szkolnego zestawu programów,
  • uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

 
W związku z powyższym nauczyciel nie może odmówić udziału w egzaminach klasyfikacyjnych lub poprawkowych oraz w radach pedagogicznych. Do wakacyjnych obowiązków szkolnych należy także współpraca przy układaniu planu zajęć oraz opracowywanie programu nauczania na nowy rok szkolny. Szczególnie ważne jest także podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dlatego nauczyciele muszą się stawić na szkoleniach branżowych. 

Niektóre obowiązki nauczyciela, których dyrektor nie powinien zlecać w wakacje 

Warto pamiętać, że nauczyciele – podobnie jak inni pracownicy – powinni wykorzystać urlop. Dlatego nie muszą Państwo wykonywać innych obowiązków, poza określonymi w KN.

W czasie wakacji nauczyciel może odmówić m.in.:

  • prowadzenia zajęć opiekuńczych dla dzieci i młodzieży,
  • udzielania korepetycji uczniom przystępującym do egzaminów poprawkowych i kwalifikacyjnych,
  • uzupełniania zaległej dokumentacji szkolnej.

 
Wykonywanie dodatkowych obowiązków a urlop nauczyciela

Istnieje sposób na to, aby nauczyciel mógł przyjąć obowiązki w trakcie wolnego i nie naruszyć prawa pracy. Jest nim odwołanie pracownika
z urlopu. W tym przypadku zgodnie z zapisami Kodeksu pracy przysługuje wynagrodzenie i pokrycie kosztów dodatkowego urlopu.

 

Źródła:

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000984 (dostęp: 22.06.2023 r.).
  2. Dz.U. z 2023 r. poz. 984,  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820030019/U/D19820019Lj.pdf (dostęp: 23.06.2023 r.).