Jak pozyskać rzetelną informację zwrotną na zakończenie etapu edukacji wczesnoszkolnej? Jak zrobić to skutecznie, ale też z troską o emocje i dalszy rozwój uczniów? Warto postawić na sprawdzone metody, dlatego zachęcamy Państwa do zapisania szkoły do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty.

 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) – wsparcie dla ucznia

OSKT to wyjątkowy sprawdzian zewnętrzny, który bada kluczowe umiejętności trzecioklasistów. Na tle innych sprawdzianów podsumowujących pierwszy etap edukacyjny, wyróżnia go zastosowanie narzędzi oceniania kształtującego. Uczeń zamiast oceny punktowej otrzymuje obszerną informację zwrotną.

oskt

Informacja zwrotna zgodna z zasadami oceniania kształtującego:

 • wyszczególnia dobre elementy pracy ucznia;
 • pokazuje, co wymaga dodatkowej pracy ze strony ucznia;
 • podaje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę;
 • uwzględnia kierunek, w jakim powinna zmierzać dalsza praca ucznia.

 
Formuła OSKT została opracowana z myślą o dzieciach, aby zapewnić im komfort psychiczny i ograniczyć stres towarzyszący testowi. Sprawdzonymi i skutecznymi elementami OSKT są:

 • film z Bratkiem – oglądany przed sprawdzianem pomaga uczniom w skupieniu się przed rozwiązywaniem zadań;
 • bajka Bratka – wycisza dzieci po zakończeniu sprawdzianu.

 

Korzyści dla nauczycieli biorących udział w OSKT

Po wprowadzeniu wyników sprawdzianu nauczyciele otrzymują karty oceniania kształtującego. Są one wartościową pomocą w przygotowaniu końcowej oceny opisowej ucznia. Stanowią podsumowanie kompetencji trzecioklasistów, a także pozwalają na przekazanie informacji zwrotnej uczniowi oraz jego opiekunom.

Wygenerowanie opisowej informacji zwrotnej ułatwia nauczycielom:

 • stworzenie indywidualnego przekazu dla każdego ucznia;
 • motywowanie uczniów do dalszego rozwoju;
 • docenienie dobrych odpowiedzi ucznia;
 • dokładne wyjaśnienie błędów i wskazanie ścieżek poprawy.

 
Sformułowanie informacji zwrotnej nie wymaga dużego nakładu pracy. Wystarczy, że skorzystają Państwo ze wzoru umożliwiającego stworzenie opracowania – listu dla każdego ucznia. Tak przekazywana informacja to skuteczne narzędzie komunikacji uczeń – nauczyciel – rodzic.

List zawiera:

 • wyszczególnienie dobrych elementów pracy ucznia („Dobrze zrobione!”);
 • wskazanie tego, co wymaga poprawy („Gdzie pojawił się błąd?”);
 • wskazówki „Jak możesz się poprawić?”;
 • porady „Jak mogę dalej się rozwijać, uczyć?”;
 • propozycję wstępu;
 • propozycję zakończenia.

 
List, nawet jeśli pokazuje błędy ucznia, nie jest krzywdzący. Wytycza dalsze ścieżki rozwoju. Stwarza także okazję do zbudowania dobrej relacji między uczniem i nauczycielem. Zachęcamy do pobrania przykładowego listu do Janka TUTAJ.

OSKT – korzyści dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli klas 4–8

Przeprowadzenie OSKT razem z Operonem ułatwi nauczycielom klas trzecich sprawdzenie poziomu osiągnięć uczniów przewidzianych w podstawie programowej. Właściwie dokonana ocena opisowa dostarcza cennych wskazówek dla nauczycieli na dalszym etapie kształcenia. Pozwala zrozumieć potrzeby oraz mocne i słabe strony uczniów, a tym samym dostosować metody pracy oraz zagadnienia poruszane na lekcjach.

 
Harmonogram Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem odbędzie się 11 maja 2023 r.To pierwszy etap podróży z edukacją, w którą zabiera uczniów Wydawnictwo Operon.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem tegorocznej edycji oraz do zapisania szkoły. Więcej przydatnych informacji na temat OSKT znajduje się na stronie egzaminy.operon.pl