Ruszyły zapisy do XII edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. OSKT  to coroczna akcja Operonu mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Sprawdzian odbędzie się 7 maja 2020 r. Znamy co najmniej trzy powody, dla których warto zgłosić swoją szkołę. Jednym z nim jest opisowa informacja zwrotna o uczniach z elementami oceniania kształtującego.

 
Ocena opisowa trzecioklasistów z wykorzystaniem oceniania kształtującego
ocenianie ksztaltujace

W klasach edukacji wczesnoszkolnej ocena semestralna, roczna i końcowa postępów w nauce oraz ocena zachowania ucznia są ocenami opisowymi. W porównaniu ze stopniami dostarczają one bardziej szczegółowych informacji dla rodziców o postępach dziecka. Pomagają nauczycielom zorientować się, czego jeszcze nie umieją ich uczniowie i odpowiednio zareagować. Pokazują, na co uczeń i nauczyciel powinni zwrócić uwagę. Oceny te nie demobilizują słabszych uczniów, tak jak gorsze stopnie. Ocena  opisowa odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. Wskazuje także potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Skonstruowanie tej oceny jest czasochłonne,
a przygotowywanie wymaga znacznie większych umiejętności niż w przypadku zwykłych stopni.

Podstawą oceniania kształtującego jest pozyskanie informacji przez nauczyciela i ucznia, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, tak aby:

  • nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,
  • uczeń otrzymywał informację zwrotną, pomagającą mu się rozwijać.
     

Narzędzia oceniania kształtującego to element wyróżniający sprawdzian Operonu na tle innych sprawdzianów dla trzecioklasistów. Uczniowie biorący udział w OSKT otrzymują indywidualny list, będący oceną opisową podsumowującą kluczowe umiejętności uczniów po pierwszym etapie edukacji.

Wyniki OSKT nauczyciel przekazuje uczniowi w formie komentarza do jego pracy, który jest zgodny z zasadami oceniania kształtującego,
a więc zawiera:

  • wyszczególnione i docenione dobre elementy pracy ucznia,
  • wykaz tych umiejętności, które wymagają poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
  • sugestie, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,
  • wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.
     

Karty oceniania kształtującego, które otrzymują nauczyciele po wprowadzeniu wyników sprawdzianu, są pomocą w przygotowaniu końcowej oceny opisowej ucznia.  Stanowią podsumowanie kompetencji trzecioklasistów, pozwalają na przekazanie informacji zwrotnej uczniowi
oraz jego opiekunom. 
 

Podsumowanie pierwszego etapu edukacji 

Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej. OSKT to wyjątkowy sprawdzian zewnętrzny składający się z trzech części – polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, w którego trakcie są badane kluczowe umiejętności trzecioklasistów, takie jak:

sprawdzian trzecioklsisty

- czytanie ze zrozumieniem
- słuchanie
- pisanie
- wiedza o języku
- liczenie i sprawność rachunkowa
- praktyczne umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych
- rozumienie podstawowych pojęć przyrodniczych
- obserwacje przyrodnicze oraz ich analiza
- oraz po raz pierwszy: SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM.
 

Sprawdzian przyjazny dziecku 
grafika glowa bratka

Psychologowie zgodnie twierdzą, że dzieci wieku 8–9 lat nie wykształciły jeszcze odpowiednich mechanizmów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Do takich niecodziennych sytuacji należy między innymi sprawdzian na koniec klasy trzeciej. Nasilony stres powoduje zaburzenia pamięci, myślenia i uwagi. Sprawia także, że dziecko nie potrafi sobie przypomnieć wiadomości, które dobrze opanowało. Zestresowane dziecko odczuwa nieprzyjemne reakcje fizjologiczne, takie jak suchość w gardle, drżenie rąk, przyspieszenie tętna, często też bóle głowy i brzucha. Sposobem na zaradzenie temu może być odpowiednie przygotowanie – na przykład obejrzenie filmu terapeutycznego.

Formuła OSKT została przygotowana z myślą o dzieciach. Jej celem jest zapewnienie komfortu psychicznego uczniom, ograniczając stres towarzyszący sprawdzianowi. Sprawdzonymi i skutecznymi elementami OSKT są film z Bratkiem oraz Bajka Bratka. Film oglądany przed sprawdzianem ma za zadanie wyciszyć i pomóc w skupieniu się przed rozwiazywaniem zadań, natomiast bajka uspokaja dzieci po zakończeniu sprawdzianu.

Bohaterem filmu i bajki terapeutycznej jest Bratek – postać znana i lubiana przez dzieci, która bawi, tłumaczy i oswaja je z nową, nieznaną sytuacją. Przekaz bajki sprawia, że dzieci czują się bardziej pewne siebie, cieszą się z sukcesów i uczą się doceniać swoje mocne strony. Poczucie własnej wartości ma niebagatelny wpływ na proces edukacyjny. Dziecko, które widzi swoje postępy, dostrzega sens wykonywanej pracy i jest lepiej zmotywowane do dalszych ćwiczeń, co w rezultacie skutkuje lepszymi wynikami.

infografika sprawdzian trzecioklasisty

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) to pierwszy etap podróży z edukacją, w którą zabiera uczniów Wydawnictwo Operon. W tym roku odbędzie się on 7 maja. Zapisy trwają!

grafika zapisz szkole oskt

Zgłoszenia do sprawdzianu przyjmujemy przez panel na stronie www.egzaminy.operon.pl ‒ dostępny
po zalogowaniu się do konta w serwisie Operon. Jeśli nie mają Państwo konta, można je łatwo założyć.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.egzaminy.operon.pl oraz u konsultantów pod numerem
58 679 00 00 i mailem: info@operon.pl