(opr. Małgorzata Rożyńska)

Co należy wiedzieć o zjawisku sekstingu wśród dzieci i młodzieży?

Badania przeprowadzone na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje przez GfK Polonia dowodzą, że 11% nastolatków w Polsce (w wieku 15-18 lat) wysyłało za pośrednictwem telefonu lub internetu swoje nagie lub niemalże nagie zdjęcia. Ponad połowa młodych ludzi (58%) przyznała, że zjawisko przesyłania zdjęć o charakterze erotycznym jest obecne wśród ich rówieśników.

Warto wiedzieć o tym, że jest to zachowanie ryzykowne, ponieważ materiały przesyłane w prywatnej korespondencji mogą trafić do sieci, a zaprezentowane na nich osoby stają się ofiarami cyberprzemocy. Zjawisko to stanowi poważne zagrożenie dla prywatności młodych ludzi. Tego typu epizody mogą mieć bardzo poważne konsekwencje psychologiczne dla ofiary. Znane są przypadki, kiedy po rozpowszechnieniu kompromitujących zdjęć lub filmów, młodzi ludzie przechodzą załamanie nerwowe.

Młodzież powinna wiedzieć, że udostępnianie nagich zdjęć i filmów swoich znajomych jest karalne - nawet jeśli robi to dla „żartu”. Musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Przeciwdziałanie temu zjawisku wymaga licznych działań oraz współpracy między różnymi podmiotami: szkołą (nauczycielem, pedagogiem szkolnym, psychologiem) rodzicami, a także organizacjami pozarządowymi przy jednoczesnym aktywnym włączaniu w nie dzieci i młodzież. W ramach działań profilaktycznych dzieci i młodzież powinni dowiedzieć się o skutkach oraz konsekwencjach takich zachowań. Podczas rozmów na te tematy apelujmy o rozwagę do dzieci i młodzieży, a także do ich rodziców, gdy przesyłają zdjęcia i umieszczają je w Internecie.

W związku z tym, od listopada 2014 r. Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczyna kampanię społeczną poświęconą problemowi sekstingu wśród dzieci i młodzieży. W ramach akcji szkoły będą mogły wykorzystać scenariusz zajęć profilaktycznych, a dodatkowo w sieci prezentowane będą reklamy i filmy przestrzegające przed konsekwencjami wymiany materiałów o charakterze osobistym.

Jak nauczyciel powinien zachować się, kiedy odkryje, że jego uczeń zrobił takie zdjęcia?

Powinien przede wszystkim skontaktować się z rodzicami ucznia i wyjaśnić zaistniałą sytuację, a także przeprowadzić rozmowę o charakterze edukacyjnym ( m.in. omówić zagrożenia, skutki, konsekwencje), być może konieczna będzie porada psychologa.

Jak pedagog/ nauczyciel powinien zachować się, kiedy odkryje, że jego uczeń padł ofiarą sekstingu?

Powinien przede wszystkim skontaktować się z rodzicami ucznia i wyjaśnić zaistniałą sytuację, a także powiadomić organy ścigania, do których właściwości należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców. Z pewnością nieodzowne będzie udzielenie wsparcia psychologicznego ofierze sekstingu.

Pamiętajmy także, że musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maili itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). 

*Małgorzata Rożyńska. Specjalista terapii pedagogicznej, pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda. Zajmuje się wspieraniem dzieci z trudnościami w nauce. Współautorka Metody ORTOGRAFFITI z Bratkiem.