Powszechny dostęp do edukacji niesłusznie odbiera jej wartość. Retrospektywne spojrzenie na okres kształcenia zdalnego jeszcze wyraźnej podkreśla, jak bardzo potrzebna jest nie tylko sama szkoła, lecz przede wszystkim nauczyciele.

 

Wspólnota pokoleń

globus ksiazka

Gruntowne, solidne wykształcenie było wartością cenioną od zarania dziejów. Przez wieki jednak elitarny charakter oraz konieczne duże nakłady finansowe powodowały, że dobrej jakości edukacja nie trafiała pod strzechy. Przywilej kształcenia się wyróżniał członków wyższych sfer. Upowszechnienie edukacji rozpatrywane z tego punktu widzenia wydaje się prometejskim darem dla ludzkości. Naturalna zdolność człowieka do uczenia się domagała się możliwości rozwoju z równym dostępem dla każdego. Minister edukacji narodowej Republiki Francuskiej Jean-Michel Blanquer nadal widzi w publicznej szkole niewyczerpane bogactwo. Edukacja dla każdego jako fundament dobrobytu całego społeczeństwa od wieków przyświeca Francuzom. Wydaje się, że nakłady na publiczne szkolnictwo to najlepsza rządowa inwestycja, niezależnie od kraju. Korzyści płynące z dobrego wykształcenia w ujęciu społecznym wychodzą daleko poza możliwość zatrudnienia absolwentów uczelni wyższych. Prognozowana aktywność zawodowa, produktywność, mniejsza tendencja do wchodzenia w konflikty z prawem to wymierne korzyści, które sprawiają, że nakłady na edukację są wpisane w budżety państw.
 

Życzliwość i autorytet

Dostępność internetu, materiałów do samokształcenia czy filmów instruktażowych w różnych dziedzinach znacznie zmieniła zadania edukacyjne. Dawna rola nauczyciela, która zakładała jego przewagę nad uczniami związaną z poziomem wiedzy, odeszła do lamusa. Nie oznacza to jednak, że funkcja ta całkowicie zanikła. Pośrednie środki służące zdobywaniu wiedzy, wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania, okazują się niewystarczające. Życzliwa, rzeczywista obecność nauczyciela, który będzie z jednej strony autorytetem, a z drugiej – wsparciem, jest nadal niezbędna. Niezależnie prowadzone badania, a także wyniki codziennych obserwacji prowadzą do wspólnych wyników. Szczególnie uczniowie napotykający trudności w edukacji okazują się grupą bardzo wrażliwą na aktywny współudział w procesie kształcenia przez przychylnego i serdecznego przewodnika. Słynne arystotelesowe określenie człowieka mianem zwierzęcia społecznego nadal pozostaje ze wszech miar aktualne. O tym, jakie korelacje między filozofią prawa naturalnego a społecznymi umowami w kontekście edukacji widzi francuski minister edukacji, mogą Państwo przeczytać w jego felietonie pt. Szkoła ostoją Republiki.

 

Źródło: Jean-Michel Blanquer, Szkoła ostoją Republiki,WszystkoCoNajwazniejsze.pl, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/jean-michel-blanquer-szkola-ostoja-republiki/, (dostęp: 19.10.2021).