Skutki pierwszej fali nie zostały jeszcze oszacowane. Dynamika sytuacji na świecie dyktuje budowanie nowej normalności, w której każdy obywatel znajdzie możliwość funkcjonowania na miarę swoich potrzeb, możliwości i komfortu.

 

Nowe potrzeby

new normal pandemicwej

Po pierwszym szoku związanym z wybuchem ogólnoświatowej epidemii przyszła lekka odwilż.
Co prawda nadal naznaczona była oznakami niepokoju i trudnym do wychwycenia zagrożeniem, ale udało się w miarę możliwości ustalić pewne porządki. Ta naturalna zdolność do adaptacji i stałe poszukiwanie lepszych realiów w zastanej sytuacji dają dużo nadziei na przyszłość. W warunkach szczególnych potrzebne są nietypowe rozwiązania. Potrzeby ludzi ulegają zmianie. Podstawowe potrzeby, znane z piramidy Maslowa, pozostają niezmienione, jednak wchodząc w zakresy wyższego rzędu, można zaobserwować modyfikacje. W pewnym stopniu ograniczenia kontaktów międzyludzkich związane z próbami zatrzymania wirusa dały się wielu osobom we znaki, jednak bardzo szybko komunikacja przeniesiona na grunt cyfrowy nabrała nowego wymiaru. Analizując obraz z dystansu, można mówić o społecznej solidarności w imię wspólnego dobra. Najważniejszym postulatem w zmieniającej się rzeczywistości staje się poszukiwanie punktów odniesienia, które mogą stać się filarem stabilizującym teraźniejszość na tyle, aby umożliwić harmonijne funkcjonowanie społeczeństwa.
 

Poszukiwanie punktów stałych

Upadające gałęzie gospodarek, które nie mają szans utrzymać się w niezmienionej formie, nie mogą przyczyniać się do pogłębiania dyskomfortu ludności. Muszą zostać przedsięwzięte wszelkie możliwe kroki zmierzające do modyfikacji danego modelu. Jakie zatem rozwiązania  mogą być brane pod uwagę? Profesor PAN Michał Kleiber, redaktor naczelny magazynu Wszystko Co Najważniejsze, dostrzega ogromny potencjał
 w digitalizacji, ale wskazuje również na konieczność zwrócenia się ku sprawdzonym, rzetelnym źródłom wiedzy, które jako jedyne będą w stanie dać dobry fundament pod prawidłowe funkcjonowanie w zinformatyzowanym świecie. Zachęcamy Państwa do lektury artykułu, w którym profesor Kleiber analizuje poszczególne elementy rzeczywistości w kontekście poszukiwania nowego porządku.
 

Źródło: https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-michal-kleiber-w-drodze-do-nowej-normalnosci/